Toimitusjohtajan katsaus
Toimitusjohtaja Rolf Jansson

VR Groupin vuoteen 2018 sisältyi monta merkittävää tapahtumaa. On hienoa, että junaliikenteen suosion kasvu jatkui. Markkinatilanne pysyi vahvana. Matkustajaliikenteessä junaliikenteen markkinaosuutta kasvattivat kilpailukykyisen hintatason lisäksi vuoromäärien lisäykset, investoinnit vaunukapasiteettiin sekä parantunut asiakaskokemus. Erittäin hyvä yleinen suhdannetilanne nosti myös rautatielogistiikan volyymit edellisvuotta korkeammalle. Kuitenkin Väyläviraston hallinnoiman rataverkon kapasiteetti ja heikko kunto vaikuttivat negatiivisesti toimitusvarmuuteen ja täsmällisyyteen. Ratainfrahankkeiden elinkaaripalveluissa ratainfrainvestoinnit olivat Suomessa ja Ruotsissa edellisen vuoden tasolla.

Pääsimme kesäkuussa yhteisymmärrykseen kilpailun avautumisen periaatteista liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Helsingin seudun lähiliikenne (HSL) puolestaan käynnisti helmikuussa 2018 pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen kilpailutuksen, johon VR-konserni ilmoittautui mukaan. Tarjouskilpailun voittaja ilmoitetaan keväällä 2020, ja kilpailutettu HSL-lähijunaliikenne alkaa 2021. VR-konserni osallistuu myös kilpailuun Tampereen raitiotien operoinnista. Tarjouskilpailu ratkeaa alustavan aikataulun mukaan huhtikuussa 2019, ja kaupallinen liikenne on tarkoitus aloittaa vuonna 2021.

Teimme vuoden aikana myös merkittäviä rakennejärjestelyitä, jotka suuntaavat VR-konsernin fokusta liikenneoperointiin. Lokakuussa kerroimme, että norjalainen NRC Group ja VR Track yhdistävät toimintonsa muodostaen johtavan pohjoismaisen raideinfratoimijan. Yritysjärjestely toteutui 7.1.2019. Sen velaton kauppahinta oli 225 miljoonaa euroa. VR-konsernista tuli NRC Groupin suurin omistaja. Loppuvuoden aikana toteutimme myös järjestelyt kaluston kunnossapitotoiminnon yhtiöittämiseksi, ja VR Kunnossapito Oy aloitti toimintansa 1.1.2019.

Vuoden aikana tehdyistä kiinteistöjärjestelyistä merkittävin oli Helsingin päärautatieasemalla sijainneen pääkonttorimme myynti ja muutto Pasilaan Isolle Pajalle. Alkukesästä saimme päätökseen myös Vallilan konepaja-alueella vielä jäljellä olleen omistuksen myynnin. Omaisuuden myyntivoittoja kirjattiin yhteensä noin 64 miljoonaa euroa.

Vuoden 2018 liikevaihto oli 1 276,6 (1 251,5) miljoonaa euroa, missä oli 2 prosenttia kasvua vuoteen 2017 verrattuna. Määrätietoisten omien toimenpiteiden sekä merkittävien myyntivoittojen tukemana VR-konsernin vuoden 2018 liikevoitto nousi 152 (110,3) miljoonaan euroon. Myös operatiivinen liikevoittomme ilman myyntivoittoja ja muita kertaluonteisia eriä kasvoi 5 prosenttia 104 (99) miljoonaan euroon ja oli 8,1 (7,9) prosenttia liikevaihdosta.

Hyvästä kehityksestä kuuluu kiitos henkilöstöllemme ja asiakkaillemme. Jatkamme työtä sekä kannattavuuden että kilpailukyvyn parantamiseksi ja haemme aktiivisesti uutta kasvua. VR-Yhtymä Oy sai toukokuussa 2018 Standard & Poors’ilta luottoluokituksen A+, näkymät vakaat.

Myyntivoittojen lisäksi liikevoittoon sisältyy yhteensä noin -16 (-5) miljoonaa euroa pääosin liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä. Kertaerät sisältävät myös Kinnin seisakkeella Mäntyharjulla keväällä 2018 tapahtuneen valitettavan ympäristöonnettomuuden kustannusvaikutukset. Onnettomuudessa rikkoutuneesta säiliövaunusta valui maahan 35 tonnia metyylitertbutyylieetteriä (MTBE).

VR-konserni on jo toteuttanut ja toteuttaa vahinkoalueella mittavia torjunta- ja ennallistamistoimia tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa. VR-konserni myös maksaa vapaaehtoisesti rantakiinteistöjen omistajille korvauksia onnettomuuden aiheuttamasta virkistyskäyttöhaitasta.

Vastuullisuus on VR-konsernissa osa jokapäiväistä toimintaa ja konsernistrategiaa, ja konserni on sitoutunut toimimaan eettisesti korkealla tasolla ja ottamaan ympäristön huomioon kaikessa toiminnassaan. Vuonna 2018 haastattelimme keskeisiä ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien edustajia, ja haastattelujen perusteella vastuullisuuden olennaisiksi aiheiksi nousivat edelleen asiakaslähtöisyys, turvallisuus, ympäristö, työntekijäkokemus sekä vastuullisuus yhteiskunnallisena toimijana.

Turvallisuus on yksi VR-konsernin arvoista. Teemme systemaattista ja pitkäjänteistä työtä rautatieturvallisuuden ja työturvallisuuden kehittämiseksi sekä tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Tapaturmataajuuden kehitys onkin ollut yhtäjaksoisesti myönteistä vuodesta 2010 alkaen. Vuonna 2018 konsernin rautatieturvallisuuden johtamisjärjestelmä ja toimintaprosessit muokattiin vastaamaan muuttuvan lainsäädännön vaatimuksia. Kinnin onnettomuuden jälkeen käynnistimme useita toimenpiteitä rautatieturvallisuuden kehittämiseksi, muun muassa kaluston paikallaan pysymiseen sekä vaarallista aineita kuljettavan kaluston käsittelyyn liittyen.

Junaliikenne tuottaa vähemmän päästöjä ja kuluttaa vähemmän energiaa kuin muut liikennemuodot. Juna on ilmastonmuutoksen kannalta viisas valinta. VR:n Suomen toimintojen käyttämä sähkö on tuotettu vesivoimalla, eikä se tuota kasvihuonekaasupäästöjä. Olemme varmentaneet hankitun sähkön alkuperän alkuperätodistuksilla. Sitoudumme jatkuvaan toimintamme parantamiseen ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen.

VR-konsernilla on merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Toimintamme tarkoitus on liikuttaa ihmisiä ja rahtia asiakaslähtöisillä ratkaisuilla. Haluamme tehdä sen sujuvasti, turvallisesti ja ympäristöä kunnioittaen.

Panostuksemme asiakaskokemuksen parantamiseen tuottivat tulosta, ja asiakastyytyväisyyttä mittaava suositteluindeksi (NPS) oli vuonna 2018 kaikissa liiketoiminnoissamme hyvällä tasolla, eli asiakkaamme ovat valmiita suosittelemaan palveluitamme. Tämä kannustaa meitä jatkamaan palvelutasomme parantamista. Myös henkilöstön sitoutuneisuutta mittaavan #Fiilis 2018 -tutkimuksen kokonaistulos nousi. Ilahduttavaa on, että henkilöstömme suhtautuu entistä myönteisemmin VR-konsernin tulevaisuuteen. Lisäksi T-Median Luottamus & Maine -tutkimuksen (2018) mukaan maineemme kehittyy positiivisesti.

Vuoden 2018 osalta haluan esittää kiitokseni asiakkaillemme ja henkilöstöllemme sekä muille sidosryhmillemme. Vuosi 2019 tuo jälleen omat onnistumisensa ja haasteensa. Olemme kirkastaneet strategista suuntaamme ja jatkamme kannattavan kasvun tavoittelemista panostamalla kilpailukykyyn ja asiakaskokemukseen.

Rolf Jansson, toimitusjohtaja