• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • VR Group - hallituksen toiminta

  Hallitus

  Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta sekä yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

  Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus tekee muun muassa merkittävät toimintaperiaatteita, strategiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevat päätökset. Tämän lisäksi hallitus päättää liiketoiminta- ja yrityskaupoista sekä merkittävistä kiinteistökaupoista.

  Lisäksi hallitus muun muassa:

  • hyväksyy vuotuisen toimintasuunnitelman ja budjetin;
  • allekirjoittaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen;
  • hyväksyy osavuosikatsaukset ja tilinpäätöstiedotteet;
  • hyväksyy yhtiön organisaatiorakenteen ja palkitsemisjärjestelmät;
  • nimittää ja erottaa toimitusjohtajan;
  • nimittää konsernin johtoryhmän jäsenet;
  • hyväksyy toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän ja konsernin muiden keskeisten avainhenkilöiden toimisuhteiden ehdot;
  • nimittää hallituksen asettamien valiokuntien jäsenet ja vahvistaa valiokuntien työjärjestykset;
  • ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa;
  • valvoo, että lakeja, sääntöjä ja määräyksiä noudatetaan;
  • hyväksyy pitkän aikavälin tavoitteet;
  • hyväksyy konsernin arvoja sekä ohjaus- ja riskienhallintajärjestelmää koskevat periaatteet ja politiikat; 
  • valmistelee hallintoneuvostossa käsiteltävät asiat yhdessä toimitusjohtajan kanssa; ja
  • kutsuu koolle yhtiökokouksen.

  Hallitus on hyväksynyt itselleen työjärjestyksen, jossa on kirjattuna hallituksen keskeiset tehtävät ja hallituksen toiminnan arvioinnin periaatteet. Hallitus vahvistaa työjärjestyksen muutokset ja päivitykset.

  VR-Yhtymä Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen puheenjohtajan sekä muut jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksella on vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

  Hallitus arvioi toimintaansa toimikausittain pääsääntöisesti itse ja tarvittaessa ulkopuolista arvioijaa käyttäen toimintansa ja työskentelytapojaan tehokkuuden takaamiseksi ja niiden edelleen kehittämiseksi.