19 Vieras pääoma (1 000 €)
Pitkäaikainen vieras pääoma
Konserni Emoyhtiö
2014 2013 2014 2013
Lainat rahoituslaitoksilta 7 33 0 0
Muut pitkäaikaiset velat 398 658 398 388
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 405 691 398 388
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
Konserni Emoyhtiö
2014 2013 2014 2013
Lainat rahoituslaitoksilta 0 0 0 0
Lyhytaikainen vieras pääoma
Konserni Emoyhtiö
2014 2013 2014 2013
Velat muille yrityksille
Lainat rahoituslaitoksilta 27 52 0 0
Ostovelat 57 703 60 429 33 535 38 099
Siirtovelat 146 666 130 068 98 263 86 187
Muut velat 31 460 24 390 14 876 6 670
Saadut ennakot 20 288 20 016 5 988 9 003
Velat muille yrityksille yhteensä 256 144 234 954 152 661 139 959
Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille
Ostovelat 0 0 2 939 2 363
Siirtovelat 0 0 738 529
Muut velat 0 0 52 552 44 924
Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille yhteensä 0 0 56 230 47 815
Velat osakkuusyrityksille
Ostovelat 23 32 23 32
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 256 167 234 986 208 915 187 806
Siirtovelkojen suurin erä on palkkavelat 104,3 M€ (103,7 M€).
20 Vastuusitoumukset (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2014 2013 2014 2013
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Rahalaitoslainat 0 0 0 0
Annetut kiinnitykset 7 600 1 500 6100 0
Muut vastuusitoumukset 144 152 155 661 134 903 141 414
Annetut vastuusitoumukset yhteensä 151 752 157 161 141 003 141 414
Kenen puolesta annetut vastuut
Omasta puolesta 70 647 76 508 0 0
Konserniyritysten puolesta 0 0 59 898 60 761
Muiden puolesta 75 005 80 653 75 005 80 653
Annetut vastuusitoumukset yhteensä 145 652 157 161 134 903 141 414
Leasingvastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 27 978 20 602 16 930 12 279
Myöhemmillä tilikausilla maksettavat 254 137 147 705 198 711 105 176
Leasingvastuut yhteensä 282 115 168 307 215 641 117 455
Vuokravastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 6 641 3 297 1 679 684
Myöhemmillä tilikausilla maksettavat 8 084 2 987 0 0
Vuokravastuut yhteensä 14 725 6 284 1 679 684
21 Johdannaiset (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
Koronvaihtosopimukset 2014 2013 2014 2013
Kohde-etuuden arvo 271 974 296 111 271 974 296 111
Käypä arvo -49 428 -14 035 -49 428 -14 035
Junavaunujen, auto- ja laitevuokrasopimusten maksuerien pääomaosuuksia on suojattu lyhennysohjelmallisilla koronvaihtosopimuksilla joista viimeiset erääntyvät vuoden 2034 aikana. Kohde-etuuden arvo on esitetty vuokrasopimusten vuokrien pääomaosuuksien yhteissummana.
Koronvaihtosopimusten käypä arvo tilinpäätöspäivänä on -49 428 t€. Käypä arvo on koronvaihtosopimusten tilinpäätöspäivän ja kaupantekopäivän mukaisten korkokassavirtojen erotus diskontattuna tilinpäätöspäivään. Koronvaihtosopimusten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.
Konserni Emoyhtiö
Öljyjohdannaiset 2014 2013 2014 2013
Swap
Käypä arvo -1 315 160 -1 315 188
Suojauksen nimellisarvo (Metric Tons) 6 000 29 360 6 000 27 032
Öljyjohdannaisilla on suojattu dieselin hintariskiä. Suojausperiodi päättyy vuonna 2015. Öljyjohdannaisten käypä arvo tilinpäätöspäivänä on -1 315 t€. Öljyswappien käyvät arvot on määritelty yleisesti käytössä olevilla arvonmääritysarvoilla. Käyvät arvot perustuvat tilipäätöspäivän markkinatietoihin. Öljyswappien käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.
Konserni Emoyhtiö
Sähköjohdannaiset 2014 2013 2014 2013
Käypä arvo -9 442 -11 660 -9 442 -11 660
Suojauksen määrä (MWh) 1 816 373 2 256 538 1 816 373 2 256 538
Sähköjohdannaisilla on suojattu sähkön hintariskiä. Sähköjohdannaisten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.
Konserni Emoyhtiö
Valuuttatermiinit 2014 2013 2014 2013
Valuuttaswap 5 031 10 025 5 031 10 025
VR-Yhtymä on tehnyt EUR/DKK-määräisen talletuksen, jonka arvo oli sopimuksen tekohetkellä 5 M€. Sopimuksen kurssimuutoksen arvo tilinpäätöspäivänä on -3,3 t€. Sitä ei ole kirjattu tilinpäätökseen.