• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • 19 Vieras pääoma (1 000 €)
  Pitkäaikainen vieras pääoma
  Konserni Emoyhtiö
  2014 2013 2014 2013
  Lainat rahoituslaitoksilta 7 33 0 0
  Muut pitkäaikaiset velat 398 658 398 388
  Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 405 691 398 388
  Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
  Konserni Emoyhtiö
  2014 2013 2014 2013
  Lainat rahoituslaitoksilta 0 0 0 0
  Lyhytaikainen vieras pääoma
  Konserni Emoyhtiö
  2014 2013 2014 2013
  Velat muille yrityksille
  Lainat rahoituslaitoksilta 27 52 0 0
  Ostovelat 57 703 60 429 33 535 38 099
  Siirtovelat 146 666 130 068 98 263 86 187
  Muut velat 31 460 24 390 14 876 6 670
  Saadut ennakot 20 288 20 016 5 988 9 003
  Velat muille yrityksille yhteensä 256 144 234 954 152 661 139 959
  Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille
  Ostovelat 0 0 2 939 2 363
  Siirtovelat 0 0 738 529
  Muut velat 0 0 52 552 44 924
  Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille yhteensä 0 0 56 230 47 815
  Velat osakkuusyrityksille
  Ostovelat 23 32 23 32
  Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 256 167 234 986 208 915 187 806
  Siirtovelkojen suurin erä on palkkavelat 104,3 M€ (103,7 M€).
  20 Vastuusitoumukset (1 000 €)
  Konserni Emoyhtiö
  2014 2013 2014 2013
  Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
  Rahalaitoslainat 0 0 0 0
  Annetut kiinnitykset 7 600 1 500 6100 0
  Muut vastuusitoumukset 144 152 155 661 134 903 141 414
  Annetut vastuusitoumukset yhteensä 151 752 157 161 141 003 141 414
  Kenen puolesta annetut vastuut
  Omasta puolesta 70 647 76 508 0 0
  Konserniyritysten puolesta 0 0 59 898 60 761
  Muiden puolesta 75 005 80 653 75 005 80 653
  Annetut vastuusitoumukset yhteensä 145 652 157 161 134 903 141 414
  Leasingvastuut
  Seuraavalla tilikaudella maksettavat 27 978 20 602 16 930 12 279
  Myöhemmillä tilikausilla maksettavat 254 137 147 705 198 711 105 176
  Leasingvastuut yhteensä 282 115 168 307 215 641 117 455
  Vuokravastuut
  Seuraavalla tilikaudella maksettavat 6 641 3 297 1 679 684
  Myöhemmillä tilikausilla maksettavat 8 084 2 987 0 0
  Vuokravastuut yhteensä 14 725 6 284 1 679 684
  21 Johdannaiset (1 000 €)
  Konserni Emoyhtiö
  Koronvaihtosopimukset 2014 2013 2014 2013
  Kohde-etuuden arvo 271 974 296 111 271 974 296 111
  Käypä arvo -49 428 -14 035 -49 428 -14 035
  Junavaunujen, auto- ja laitevuokrasopimusten maksuerien pääomaosuuksia on suojattu lyhennysohjelmallisilla koronvaihtosopimuksilla joista viimeiset erääntyvät vuoden 2034 aikana. Kohde-etuuden arvo on esitetty vuokrasopimusten vuokrien pääomaosuuksien yhteissummana.
  Koronvaihtosopimusten käypä arvo tilinpäätöspäivänä on -49 428 t€. Käypä arvo on koronvaihtosopimusten tilinpäätöspäivän ja kaupantekopäivän mukaisten korkokassavirtojen erotus diskontattuna tilinpäätöspäivään. Koronvaihtosopimusten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.
  Konserni Emoyhtiö
  Öljyjohdannaiset 2014 2013 2014 2013
  Swap
  Käypä arvo -1 315 160 -1 315 188
  Suojauksen nimellisarvo (Metric Tons) 6 000 29 360 6 000 27 032
  Öljyjohdannaisilla on suojattu dieselin hintariskiä. Suojausperiodi päättyy vuonna 2015. Öljyjohdannaisten käypä arvo tilinpäätöspäivänä on -1 315 t€. Öljyswappien käyvät arvot on määritelty yleisesti käytössä olevilla arvonmääritysarvoilla. Käyvät arvot perustuvat tilipäätöspäivän markkinatietoihin. Öljyswappien käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.
  Konserni Emoyhtiö
  Sähköjohdannaiset 2014 2013 2014 2013
  Käypä arvo -9 442 -11 660 -9 442 -11 660
  Suojauksen määrä (MWh) 1 816 373 2 256 538 1 816 373 2 256 538
  Sähköjohdannaisilla on suojattu sähkön hintariskiä. Sähköjohdannaisten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.
  Konserni Emoyhtiö
  Valuuttatermiinit 2014 2013 2014 2013
  Valuuttaswap 5 031 10 025 5 031 10 025
  VR-Yhtymä on tehnyt EUR/DKK-määräisen talletuksen, jonka arvo oli sopimuksen tekohetkellä 5 M€. Sopimuksen kurssimuutoksen arvo tilinpäätöspäivänä on -3,3 t€. Sitä ei ole kirjattu tilinpäätökseen.