• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Inframalleilla tehokkuutta alalle

  VR Track kehittää aktiivisesti ja yhteistyössä infra-alan toimijoiden kanssa inframallinnuksen käyttöönottoa helpottavia ja tuottavuutta edistäviä prosesseja.

  Inframalli on infrahankkeesta digitaalisessa muodossa esitetty malli, joka sisältää kohteen elinkaaren aikaiset tiedot. Mallien avulla pyritään tehostamaan alan suunnittelu- ja rakentamisprosesseja ja tuottavuutta samoin kuin yksittäisen infrahankkeen koko elinkaaren hallintaa.

  VR Track inframallinnuksen kärjessä

  VR Track toimi veturiyrityksenä alan inframalliosaamista edistävässä InfraFINBIM-työpaketissa vuosina 2010–2014. Työpaketin päättyessä 2014 infra-alan nimikkeistö oli laajennettu inframallinnusta tukevaksi. Alan yleiset mallinnusohjeet on valmisteltu julkistettavaksi vuonna 2015. Hankkeen aikana kehitetty avoin tiedonsiirtoformaatti on otettu käyttöön Liikenneviraston 1.5.2014 jälkeen alkaneissa suunnittelu- ja toteutushankkeissa.

  Inframallintamisen kehittämiseen ja inframallipohjaisten prosessien käyttöönottoon tähtäävä yhteistyö jatkuu muun muassa InfraBIM-yhteistyöfoorumissa ja BuildingSMART Finlandin infran, kaupunkisuunnittelun ja koulutuksen toimialaryhmissä.

  Hankkeen elinkaaren hallintaa inframallilla

  Alan kehittämisen edellytyksenä on panostaminen oman osaamisen kehittämiseen. Vuoden aikana VR Trackissa otettiin käyttöön useita tietomalliaineistojen hyödyntämiseen tarkoitettuja ohjelmistoja. Yhtiön sisällä luotiin myös sisäisiä toimintatapoja tukemaan inframalliosaamista ja sen hyödyntämistä yli liiketoimintarajojen. Hyviä työtapoja kehitettiin ja vakiinnutettiin myös itse tietomallipohjaisessa suunnittelussa ja tietomalliaineistojen toimituksissa.

  Vuonna 2014 toteutettiin ja toimitettiin tietomallipohjaisia yleis-, rata- ja rakentamissuunnitelmia. Ratahankkeiden inframallien kokoamisen puitteissa mallinnettiin muun muassa radat turvalaitteineen ja sähkörataobjekteineen, nykyiset ja uudet sillat, vesihuolto sekä huoltotiet. Hankkeisiin sisältyi myös lähtötietomallien kokoaminen ja dokumentaatio. Mallien ansiosta lähtötietojen jälleenhyödynnettävyyttä voidaan parantaa merkittävästi seuraavissa suunnitteluvaiheissa.

  VR Trackin mittausyksikkö on radan mittaukseen ja työkoneautomaatioon liittyvän prosessin asiantuntija. Suunnitelmista tuotettuja koneohjausmalleja hyödynnettiin vuoden aikana useilla työmailla erilaisten pintojen, kuten luiskien, seulapohjien ja kaivantojen toteuttamisessa.

  Työkoneohjausta hyödyntämällä on hankkeissa saavutettu merkittäviä säästöjä samalla kun työn lopputuloksen tarkkuus on parantunut. Työkoneautomaatiota on jatkossa mahdollista hyödyntää myös laatu- ja kelpoisuusaineistojen toimittamiseen.

  Palkittu opinnäytetyö vie myös alaa eteenpäin

  Inframallien suunnittelu ja hyödyntäminen ulottuvat yli liiketoimintorajojen. Huhtikuussa 2014 suunnittelun ja rakentamisen liiketoimintojen tiiviin yhteistyön tuloksena valmistui Antti Kiviniemen opinnäytetyö radan tietomallipohjaisen massalaskennan vaatimuksista. Työ valaisi kattavasti käytäntöjä, joilla voidaan parantaa tarjouslaskennan ja tuotannon suunnittelun tehokkuutta ja kannattavuutta.

  Opinnäytetyössä käsiteltiin myös tietomallinnuksen nykytilaa ja kehitystarpeita. Työn tuloksia hyödynnettiin laajemmin esimerkiksi Infrarakentamisen yleisten laatuvaatimusten (InfraRYL) nimikkeistöä päivitettäessä ratarakenteiden osalta. Elokuussa 2014 opinnäytetyö palkittiin infra-alan parhaana.