• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • GRI-taulukko

  GRI-sisältöindeksi, suppea (Core)
  Raporttia ei ole varmennettu ulkoisesti.
  Indikaattori Sisältö Sijainti/Linkki Kommentti
  Yleinen perussisältö
  Strategia ja analyysi
  G4-1 Ylimmän johdon lausunto Toimitusjohtajan katsaus
  Organisaation taustakuvaus
  G4-3 Yrityksen nimi VR Group
  G4-4 Tärkeimmät tuotteet ja palvelut VR Group
  G4-5 Pääkonttorin sijainti VR Group www.vrgroup.fi
  G4-6 Toimintojen maantieteellinen sijainti Toimintaympäristö
  G4-7 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Toimintaympäristö
  G4-8 Markkina-alueet VR Group yrityksenä
  G4-9 Raportoitavan organisaation koko Henkilöstöstä huolehtiminen
  G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna Henkilöstöstä huolehtiminen
  G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Kollektiivisten TES-sopimusten piirissä on 96,9 % henkilökunnasta
  G4-12 Organisaation toimitusketju Vastuullinen hankinta
  G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla Toimintaympäristö
  G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Ympäristö
  G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Energiatehokkuussopimukset
  G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Sidosryhmäyhteistyö ja jäsenyydet järjestöissä
  Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat
  G4-17 Konsernin laskentaraja Vuosiraportin kuvaus
  G4-18 Raportin sisällön määrittely Vuosiraportin kuvaus
  G4-19 Olennaiset näkökohdat VR Group vastuullisena yrityksenä
  G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä Vuosiraportin kuvaus
  G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella Vuosiraportin kuvaus
  G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Vuosiraportin kuvaus
  G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Vuosiraportin kuvaus
  Sidosryhmävuorovaikutus
  G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmäyhteistyö ja jäsenyydet järjestöissä
  G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmäyhteistyö ja jäsenyydet järjestöissä
  G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmäyhteistyö ja jäsenyydet järjestöissä
  G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sidosryhmäyhteistyö ja jäsenyydet järjestöissä
  VR Group vastuullisena yrityksenä
  Raportin kuvaus
  G4-28 Raportointijakso Vuosiraportin kuvaus
  G4-29 Edellisen raportin päiväys Vuosiraportin kuvaus
  G4-30 Raportin julkaisutiheys Vuosiraportin kuvaus
  G4-31 Yhteystiedot, josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja VR Group/yhteystiedot
  G4-32 GRI-sisältövertailu GRI-sisältöindeksi
  G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen Raporttia ei ole varmennettu ulkoisesti
  Hallinto
  G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat Hallinto
  Liiketoiminnan eettisyys
  G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Vastuullisuuden johtaminen,
  Turvallisuusjohtaminen,
  Asiakkuuden johtaminen,
  Henkilöstöjohtaminen,
  Ympäristöjohtaminen,
  Hankintojen johtaminen
  Erityinen perussisältö
  G4-EN3 Oma energian kulutus Ympäristöasiat/Energia
  G4-EN5 Energiaintensiteetti Ympäristötase
  G4-EN6 Energiankulutuksen vähentäminen Ympäristöasiat/Energia
  G4-EN7 Vähennykset tuotteiden ja palveluiden energiatarpeessa Ympäristöasiat/Energia
  G4-EN15 Suorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 1) Ympäristöasiat/Päästöt
  G4-EN16 Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 2) Ympäristöasiat/Päästöt
  G4-EN18 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti Ympäristötase
  G4-EN19 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Ympäristöasiat/Päästöt
  G4-EN21 Typenoksidien (NOx) ja rikkioksidien (SOx) päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan Ympäristötase
  G4-EN23 Jätteet Ympäristöasiat/Jätteet ja kierrätys
  G4-EN24 Ympäristövahingot Ympäristöasiat/Maaperä ja maisema
  G4-EN27 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutukset Ympäristöasiat/Päästöt
  G4-EN29 Ympäristölupien mukainen toiminta Ei GRI:n tarkoittamia säädösten rikkomuksia
  G4-EN32 Toimittajien ympäristöarvioinnit Vastuullinen hankinta Toimittajien itsearvioinnit
  G4-EN34 Ympäristövalitukset Ympäristöasiat/Päästöt
  G4-LA1 Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstöstä huolehtiminen
  G4-LA2 Henkilöstöetuudet Henkilöstöstä huolehtiminen/Esimiestyö
  G4-LA4 Uudelleenjärjestelytilanteet Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika on 3 viikkoa – 3,5 kuukautta, vähimmäisilmoitusaika sekä neuvotteluoikeus on määritelty kollektiivisissa työehtosopimuksissa
  G4-LA5 Työterveys- ja turvallisuustoimikunnat Turvallisuus Työsuojelutoimikunnat kattavat kaikki henkilöstöryhmät
  G4-LA6 Tapaturmat ja poissaolot Turvallisuus, Henkilöstöstä huolehtiminen
  G4-LA10 Osaamisen kehittäminen ja elinikäinen oppiminen Henkilöstöstä huolehtiminen/Esimiestyö
  G4-LA11 Kehityskeskustelut Hallituksen toimintakertomus
  G4-LA12 Ikä- ja sukupuolijakauma Henkilöstöstä huolehtiminen
  G4-LA13 Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde Tasa-arvosuunnitelma. Käytettävä palkkausjärjestelmä perustuu sovellettavaan työehtosopimukseen. Henkilökohtainen sopimuspalkka suhteutetaan markkinapalkkoihin ja yhtiön muiden tehtävien palkkatasoon.
  G4-LA14 Toimittaja-arvioinnit Vastuullinen hankinta /Toimittajaverkoston hallinta Toimittajien itsearvioinnit
  G4-LA16 Työoloihin liittyvät valitukset Ei GRI:n tarkoittamia valituksia
  G4-EC1 Taloudellisen lisäarvon tuottaminen VR Group/Avainluvut
  G4-EC2 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet Ympäristöasiat/Päästöt
  G4-EC3 Eläkesitoumusten kattavuus Eläkevastuu on täysimääräisesti katettu.
  G4-EC4 Valtiolta saadut avustukset Valtion ostamat junavuorot
  G4-HR3 Syrjintätapausten lukumäärä ja korjaavat toimenpiteet Ei syrjintätapauksia
  G4-HR10 Toimittajien ihmisoikeusarvioinnit Vastuullinen hankinta /Toimittajaverkoston hallinta Toimittajien itsearvioinnit
  G4-SO3 Riskinarvioinnit (lahjonta ja korruptio) Kaikki liiketoimintayksiköt ovat mukana riskiarvioinnissa. Yhtään merkittävää korruptioon liittyvää riskiä ei tunnistettu.
  G4-SO4 Koulutus (eettiset periaatteet) Vastuullisuuden johtaminen Vuoden 2014 ei annettu aiheesta erillistä koulutusta, sillä ohjeistuksen uudistus oli käynnissä ja uusien ohjeiden mukaiset koulutukset alkavat vuoden 2015 aikana.
  G4-SO5 Lahjonta- ja korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Ei lahjonta- tai korruptiotapauksia
  G4-SO6 Tuki poliittisille puolueille VR Group ei tue puolueita tai poliitikkoja lahjoituksin
  G4-SO7 Kilpailuoikeuteen liittyvät tapaukset ja sanktiot Ei GRI:n tarkoittamia säädösten rikkomuksia
  G4-SO8 Lakien ja säädösten rikkomuksista asetetut sakot ja muut seuraamukset Ei GRI:n tarkoittamia säädösten rikkomuksia
  G4-PR1 Turvallisuusarvioinnit Kaikki tuotantoyksiköt on auditoitu kalustoturvallisuusjärjestelmän mukaan v. 2014. Kalustoa koskevista kohtalaisista tai merkittävistä muutoksista tehdään aina riskinarvio.
  G4-PR2 Turvallisuuspoikkeamat Sakkoihin tai rangaistuksiin johtaneita poikkeamia ei ole. Varoituksiin johtaneita poikkeamia on arvioitu olevan alle 10.
  G4-PR5 Asiakastyytyväisyys Liiketoiminta/VR
  Liiketoiminta /VR Transpoint
  Liiketoiminta/VR Track
  G4-PR7 Markkinointiviestintään liittyvien rikkomusten määrä Ei GRI:n tarkoittamia rikkomuksia
  G4-PR8 Yksityisyyden suojan rikkomusten lukumäärä Ei GRI:n tarkoittamia rikkomuksia
  G4-PR9 Tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvien säädösten rikkomukset Ei GRI:n tarkoittamia rikkomuksia