GRI-taulukko

GRI-sisältöindeksi, suppea (Core)
Raporttia ei ole varmennettu ulkoisesti.
Indikaattori Sisältö Sijainti/Linkki Kommentti
Yleinen perussisältö
Strategia ja analyysi
G4-1 Ylimmän johdon lausunto Toimitusjohtajan katsaus
Organisaation taustakuvaus
G4-3 Yrityksen nimi VR Group
G4-4 Tärkeimmät tuotteet ja palvelut VR Group
G4-5 Pääkonttorin sijainti VR Group www.vrgroup.fi
G4-6 Toimintojen maantieteellinen sijainti Toimintaympäristö
G4-7 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Toimintaympäristö
G4-8 Markkina-alueet VR Group yrityksenä
G4-9 Raportoitavan organisaation koko Henkilöstöstä huolehtiminen
G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna Henkilöstöstä huolehtiminen
G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Kollektiivisten TES-sopimusten piirissä on 96,9 % henkilökunnasta
G4-12 Organisaation toimitusketju Vastuullinen hankinta
G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla Toimintaympäristö
G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Ympäristö
G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Energiatehokkuussopimukset
G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Sidosryhmäyhteistyö ja jäsenyydet järjestöissä
Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat
G4-17 Konsernin laskentaraja Vuosiraportin kuvaus
G4-18 Raportin sisällön määrittely Vuosiraportin kuvaus
G4-19 Olennaiset näkökohdat VR Group vastuullisena yrityksenä
G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä Vuosiraportin kuvaus
G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella Vuosiraportin kuvaus
G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Vuosiraportin kuvaus
G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Vuosiraportin kuvaus
Sidosryhmävuorovaikutus
G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmäyhteistyö ja jäsenyydet järjestöissä
G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmäyhteistyö ja jäsenyydet järjestöissä
G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmäyhteistyö ja jäsenyydet järjestöissä
G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sidosryhmäyhteistyö ja jäsenyydet järjestöissä
VR Group vastuullisena yrityksenä
Raportin kuvaus
G4-28 Raportointijakso Vuosiraportin kuvaus
G4-29 Edellisen raportin päiväys Vuosiraportin kuvaus
G4-30 Raportin julkaisutiheys Vuosiraportin kuvaus
G4-31 Yhteystiedot, josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja VR Group/yhteystiedot
G4-32 GRI-sisältövertailu GRI-sisältöindeksi
G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen Raporttia ei ole varmennettu ulkoisesti
Hallinto
G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat Hallinto
Liiketoiminnan eettisyys
G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Vastuullisuuden johtaminen,
Turvallisuusjohtaminen,
Asiakkuuden johtaminen,
Henkilöstöjohtaminen,
Ympäristöjohtaminen,
Hankintojen johtaminen
Erityinen perussisältö
G4-EN3 Oma energian kulutus Ympäristöasiat/Energia
G4-EN5 Energiaintensiteetti Ympäristötase
G4-EN6 Energiankulutuksen vähentäminen Ympäristöasiat/Energia
G4-EN7 Vähennykset tuotteiden ja palveluiden energiatarpeessa Ympäristöasiat/Energia
G4-EN15 Suorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 1) Ympäristöasiat/Päästöt
G4-EN16 Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 2) Ympäristöasiat/Päästöt
G4-EN18 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti Ympäristötase
G4-EN19 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Ympäristöasiat/Päästöt
G4-EN21 Typenoksidien (NOx) ja rikkioksidien (SOx) päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan Ympäristötase
G4-EN23 Jätteet Ympäristöasiat/Jätteet ja kierrätys
G4-EN24 Ympäristövahingot Ympäristöasiat/Maaperä ja maisema
G4-EN27 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutukset Ympäristöasiat/Päästöt
G4-EN29 Ympäristölupien mukainen toiminta Ei GRI:n tarkoittamia säädösten rikkomuksia
G4-EN32 Toimittajien ympäristöarvioinnit Vastuullinen hankinta Toimittajien itsearvioinnit
G4-EN34 Ympäristövalitukset Ympäristöasiat/Päästöt
G4-LA1 Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstöstä huolehtiminen
G4-LA2 Henkilöstöetuudet Henkilöstöstä huolehtiminen/Esimiestyö
G4-LA4 Uudelleenjärjestelytilanteet Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika on 3 viikkoa – 3,5 kuukautta, vähimmäisilmoitusaika sekä neuvotteluoikeus on määritelty kollektiivisissa työehtosopimuksissa
G4-LA5 Työterveys- ja turvallisuustoimikunnat Turvallisuus Työsuojelutoimikunnat kattavat kaikki henkilöstöryhmät
G4-LA6 Tapaturmat ja poissaolot Turvallisuus, Henkilöstöstä huolehtiminen
G4-LA10 Osaamisen kehittäminen ja elinikäinen oppiminen Henkilöstöstä huolehtiminen/Esimiestyö
G4-LA11 Kehityskeskustelut Hallituksen toimintakertomus
G4-LA12 Ikä- ja sukupuolijakauma Henkilöstöstä huolehtiminen
G4-LA13 Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde Tasa-arvosuunnitelma. Käytettävä palkkausjärjestelmä perustuu sovellettavaan työehtosopimukseen. Henkilökohtainen sopimuspalkka suhteutetaan markkinapalkkoihin ja yhtiön muiden tehtävien palkkatasoon.
G4-LA14 Toimittaja-arvioinnit Vastuullinen hankinta /Toimittajaverkoston hallinta Toimittajien itsearvioinnit
G4-LA16 Työoloihin liittyvät valitukset Ei GRI:n tarkoittamia valituksia
G4-EC1 Taloudellisen lisäarvon tuottaminen VR Group/Avainluvut
G4-EC2 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet Ympäristöasiat/Päästöt
G4-EC3 Eläkesitoumusten kattavuus Eläkevastuu on täysimääräisesti katettu.
G4-EC4 Valtiolta saadut avustukset Valtion ostamat junavuorot
G4-HR3 Syrjintätapausten lukumäärä ja korjaavat toimenpiteet Ei syrjintätapauksia
G4-HR10 Toimittajien ihmisoikeusarvioinnit Vastuullinen hankinta /Toimittajaverkoston hallinta Toimittajien itsearvioinnit
G4-SO3 Riskinarvioinnit (lahjonta ja korruptio) Kaikki liiketoimintayksiköt ovat mukana riskiarvioinnissa. Yhtään merkittävää korruptioon liittyvää riskiä ei tunnistettu.
G4-SO4 Koulutus (eettiset periaatteet) Vastuullisuuden johtaminen Vuoden 2014 ei annettu aiheesta erillistä koulutusta, sillä ohjeistuksen uudistus oli käynnissä ja uusien ohjeiden mukaiset koulutukset alkavat vuoden 2015 aikana.
G4-SO5 Lahjonta- ja korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Ei lahjonta- tai korruptiotapauksia
G4-SO6 Tuki poliittisille puolueille VR Group ei tue puolueita tai poliitikkoja lahjoituksin
G4-SO7 Kilpailuoikeuteen liittyvät tapaukset ja sanktiot Ei GRI:n tarkoittamia säädösten rikkomuksia
G4-SO8 Lakien ja säädösten rikkomuksista asetetut sakot ja muut seuraamukset Ei GRI:n tarkoittamia säädösten rikkomuksia
G4-PR1 Turvallisuusarvioinnit Kaikki tuotantoyksiköt on auditoitu kalustoturvallisuusjärjestelmän mukaan v. 2014. Kalustoa koskevista kohtalaisista tai merkittävistä muutoksista tehdään aina riskinarvio.
G4-PR2 Turvallisuuspoikkeamat Sakkoihin tai rangaistuksiin johtaneita poikkeamia ei ole. Varoituksiin johtaneita poikkeamia on arvioitu olevan alle 10.
G4-PR5 Asiakastyytyväisyys Liiketoiminta/VR
Liiketoiminta /VR Transpoint
Liiketoiminta/VR Track
G4-PR7 Markkinointiviestintään liittyvien rikkomusten määrä Ei GRI:n tarkoittamia rikkomuksia
G4-PR8 Yksityisyyden suojan rikkomusten lukumäärä Ei GRI:n tarkoittamia rikkomuksia
G4-PR9 Tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvien säädösten rikkomukset Ei GRI:n tarkoittamia rikkomuksia