TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET
Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytär- ja osakkuusyritykset. Tarkemmat tiedot konserniin kuuluvista yrityksistä ja osakkuusyrityksistä annetaan jäljempänä liitetietojen kohdassa sijoitukset.
Konsernin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. Konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa yhtiön pääkonttorissa Vilhonkatu 13, PL 488, 00101 Helsinki.
Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Sisäinen osakkeenomistus
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Eliminoinnissa muodostunut konsernin liikearvo poistetaan 5 vuodessa.
Sisäiset liiketapahtumat ja katteet
Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu.
Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään.
Osakkuusyritykset
Osakkuusyritykset on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty omana eränään.
Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus
Tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain 30.12.1997 (1336) kirjanpitosäännösten mukaisesti. Vertailulukuina on tilikausi 1.1. - 31.12.2013 12 kuukautta.
Pitkäaikaisten projektien tuloutus
VR Track Oy:n rakennusprojektit tuloutetaan valmistusasteen mukaisesti. Valmistusaste määritellään projektiseurannassa toteutuneiden kustannusten perusteella vertaamalla kustannuksia kokonaiskustannusarvioon. Liikevaihdoksi lasketaan valmistusastetta vastaava osuus projektien ennustetuista kokonaistuotoista.
Pitkäaikaisten projektien valmistusastetta vastaamaton osa ennustetusta tappiosta kirjataan pakollisiin varauksiin.
Tilinpäätöksen arvostusperiaatteet
Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Omana työnä on valmistettu käyttöomaisuutta 24,7 M€ (27,8 M€) ja siihen on aktivoitu myös valmistukseen liittyviä kiinteitä kuluja 0,0 M€ (0,1 M€).
Vaihto-omaisuus on arvostettu keskihinnan mukaan varovaisuuden periaatteella. Vaihto-omaisuuteen sisältyvän oman valmistuksen osuus on arvostettu välittömin valmistuskustannuksin. Keskeneräiset työt sisältävät tilinpäätöspäivään mennessä kertyneet muuttuvat kustannukset. Vaihto-omisuuden omat työt sisältävät myös osuuden kiinteistä kustannuksista.
Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon.
Valuuttamääräiset saamiset, velat ja muut sitoumukset on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän Euroopan keskuspankin keskikurssiin.
Ulkomaisten tytäryhtiöiden taseet on yhdistelty tilinpäätöspäivän Euroopan keskuspankin keskikurssiin ja tuloslaskelmat tilikauden keskikurssiin.
Eläkemenojen jaksotus
Tyel-vakuutus on järjestetty ulkopuolisessa yhtiössä ja konsernin lisäeläketurva on järjestetty VR Eläkesäätiössä. Eläkemenot on jaksotetu suoriteperusteisesti. Eläkevastuut on katettu täysimääräisesti.
Emoyhtiön tilinpäätöksen vertailukelpoisuus
Tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain 30.12.1997 (1336) kirjanpitosäännösten mukaisesti. Vertailulukuina on tilikausi 1.1. - 31.12.2013 12 kuukautta.