• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • VR Group - Toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemisjärjestelmän periaatteet

  Palkitseminen ja kannustinjärjestelmät

  VR-Yhtymä Oy:n hallitus on vahvistanut konsernin johdon kannustinjärjestelmän. Vuonna 2014 kannustinjärjestelmä on koostunut vain lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmästä. Pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmä ei ole toistaiseksi käytössä. Järjestelmän perusteet, säännöt ja sen piirissä olevat toimihenkilöt vahvistaa konsernin hallitus samoin kuin kannustinjärjestelmän mittarit.

  Järjestelmää koskevat kulloinkin voimassa olevat säännöt ja periaatteet on kuvattu konsernin palkitsemiskäsikirjassa, joka on käsitelty hallituksen henkilöstövaliokunnassa ja jonka ylläpidosta vastaa HR-yksikkö.

  Kannustinjärjestelmä on valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen. Järjestelmän mukaan hallitus voi poikkeustilanteissa muuttaa järjestelmän ehtoja ja lykätä palkkion maksua.

  Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmä

  Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän tarkastelujakso on yksi (1) vuosi. Järjestelmä jakaantuu neljään organisaatiotasoon (L1–L4). Järjestelmään kuului vuonna 2014 noin 155 henkilöä. L1-tasoon kuuluu toimitusjohtaja, L2-tasoon konsernin muu johtoryhmä sekä esikuntatoimintoihin liittyvät toimitusjohtajan suorat alaiset (yhteensä 13 henkilöä) ja L3-tasoon muu johto (94 henkilöä).

  Muut tulospalkkiojärjestelmän piiriin valitut liiketoimintavaikutuksiltaan merkittävissä esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt kuuluvat L4-tasolle (yhteensä 47 henkilöä).

  Konsernin hallitus vahvistaa vuosittain järjestelmän piirissä olevat henkilöt.

  Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän tavoitteet, mittarit ja kynnysarvot asetetaan vuosittain siten, että mittareita on enintään 6. Konsernin tai yksikön liikevoitto on mittarina tehtävän sisällöstä riippuen painoarvolla 60–15 prosenttia. Muiden strategiaa ja yksikkökohtaisia tavoitteita tukevien mittareiden painoarvo 40–85 prosenttia.

  Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän mukaiset enimmäispalkkiomahdollisuudet tavoitteen mukaisesta suorituksesta ovat vuosipalkasta (mukaan lukien luontoisedut ja lomarahat) laskettuna vuositasolla seuraavat: L1−L3-taso 30 prosenttia ja L4-taso 25 prosenttia. Palkkio-mahdollisuus poikkeuksellisen hyvästä suorituksesta tasoilla L1−L3 on 50 prosenttia.

  Osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä ei ole käytössä.

  Mahdolliset kannustinpalkkiot maksetaan vuositason tavoitteiden toteutumisen perusteella ansaintavuotta seuraavan vuoden keväällä tilinpäätöslukujen vahvistuttua.

  Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot

  Vuonna 2014 toimitusjohtajalle maksettu palkka oli 541 800 euroa, ja vuodelta 2013 lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän perusteella hänelle maksettu bonus oli 256 487 euroa. Toimitusjohtajalle ei annettu tilikauden aikana palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.

  Toimitusjohtajalla on työntekijän eläkelain mukainen eläkeikä (63 vuotta) ja eläke. Toimitusjohtajalla on työnantajan maksama (vuosimaksu vuonna 2014 oli 9 604,50 euroa) henkilökohtainen lisäeläkevakuutus, joka sisältää henkivakuutuksen kuoleman varalta.

  Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta, jolta ajalta maksetaan normaali palkka. Lisäksi toimitusjohtajalle maksetaan 12 kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus, mikäli toimitusjohtajasopimus irtisanotaan työnantajan toimesta.