KONSERNIN TASE (€) Liite 31.12.2014 31.12.2013
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 12 101 884 592 91 267 725
Konserniliikearvo 564 881 1 864 171
Aineelliset hyödykkeet 12 1 100 602 606 1 112 424 611
Sijoitukset 13
Osuudet osakkuusyrityksissä 6 204 476 6 406 190
Muut sijoitukset 32 532 240 28 237 923
Pysyvät vastaavat yhteensä 1 241 788 795 1 240 200 619
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 14 97 779 138 95 252 629
Laskennallinen verosaaminen 15 2 761 184 2 253 430
Pitkäaikaiset saamiset 15 209 477 465 089
Lyhytaikaiset saamiset 15 203 241 508 205 189 019
Rahoitusarvopaperit 16 282 138 765 243 806 938
Rahat ja pankkisaamiset 48 857 315 21 486 691
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 634 987 387 568 453 795
VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 876 776 182 1 808 654 414
VASTATTAVAA
Oma pääoma 17
Osakepääoma 370 013 438 370 013 438
Vararahasto 525 808 152 525 808 152
Edellisten tilikausien voitto 563 484 483 528 102 045
Tilikauden voitto 67 575 991 65 310 131
Oma pääoma yhteensä 1 526 882 063 1 489 233 766
Vähemmistöosuudet 5 087 931 5 166 120
Pakolliset varaukset 18 7 943 479 8 539 994
Vieras pääoma
Laskennallinen verovelka 18 80 290 981 70 036 861
Pitkäaikainen vieras pääoma 19 404 507 691 667
Lyhytaikainen vieras pääoma 19 256 167 221 234 986 006
Vieras pääoma yhteensä 336 862 709 305 714 534
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 876 776 182 1 808 654 414