• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • KONSERNIN TASE (€) Liite 31.12.2014 31.12.2013
  VASTAAVAA
  Pysyvät vastaavat
  Aineettomat hyödykkeet 12 101 884 592 91 267 725
  Konserniliikearvo 564 881 1 864 171
  Aineelliset hyödykkeet 12 1 100 602 606 1 112 424 611
  Sijoitukset 13
  Osuudet osakkuusyrityksissä 6 204 476 6 406 190
  Muut sijoitukset 32 532 240 28 237 923
  Pysyvät vastaavat yhteensä 1 241 788 795 1 240 200 619
  Vaihtuvat vastaavat
  Vaihto-omaisuus 14 97 779 138 95 252 629
  Laskennallinen verosaaminen 15 2 761 184 2 253 430
  Pitkäaikaiset saamiset 15 209 477 465 089
  Lyhytaikaiset saamiset 15 203 241 508 205 189 019
  Rahoitusarvopaperit 16 282 138 765 243 806 938
  Rahat ja pankkisaamiset 48 857 315 21 486 691
  Vaihtuvat vastaavat yhteensä 634 987 387 568 453 795
  VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 876 776 182 1 808 654 414
  VASTATTAVAA
  Oma pääoma 17
  Osakepääoma 370 013 438 370 013 438
  Vararahasto 525 808 152 525 808 152
  Edellisten tilikausien voitto 563 484 483 528 102 045
  Tilikauden voitto 67 575 991 65 310 131
  Oma pääoma yhteensä 1 526 882 063 1 489 233 766
  Vähemmistöosuudet 5 087 931 5 166 120
  Pakolliset varaukset 18 7 943 479 8 539 994
  Vieras pääoma
  Laskennallinen verovelka 18 80 290 981 70 036 861
  Pitkäaikainen vieras pääoma 19 404 507 691 667
  Lyhytaikainen vieras pääoma 19 256 167 221 234 986 006
  Vieras pääoma yhteensä 336 862 709 305 714 534
  VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 876 776 182 1 808 654 414