• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • 12 Pysyvät vastaavat (1 000 €)
  Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet
  Konserni 2014 Aineet-tomat oikeudet Liike-
  arvo
  Konserni-liikearvo Yhteensä Maa- ja vesialueet Raken-nukset ja rakennel-mat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödyk-keet Ennakko-maksut ja kesken-eräiset hankinnat Yhteensä Kaikki yhteensä
  Hankintameno 1.1. 134 087 362 22 199 156 648 49 294 338 056 1 714 434 16 115 109 831 2 227 730 2 384 378
  Muuntoerot -6 0 0 -6 0 -26 -1 762 -74 0 -1 862 -1 868
  Lisäykset 660 0 0 660 0 1 6 575 15 116 284 122 875 123 535
  Vähennykset -596 0 0 -596 -3 386 -3 083 -17 965 -38 -752 -25 224 -25 819
  Siirrot erien välillä 24 273 0 0 24 273 1 959 73 221 50 399 849 -150 701 -24 273 0
  Hankintameno 31.12. 158 417 362 22 199 180 978 47 868 408 169 1 751 681 16 866 74 662 2 299 247 2 480 225
  Kertyneet poistot 1.1. -42 887 -295 -20 335 -63 516 0 -159 757 -946 310 -9 238 0 -1 115 306 -1 178 822
  Muuntoerot 4 0 0 4 0 16 417 12 0 445 448
  Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 594 0 -86 508 0 2 272 16 563 33 0 18 868 19 376
  Tilikauden poisto -14 279 -32 -1 213 -15 524 0 -14 559 -87 323 -770 0 -102 651 -118 175
  Kertyneet poistot 31.12. -56 568 -327 -21 634 -78 529 0 -172 029 -1 016 653 -9 962 0 -1 198 644 -1 277 173
  Kirjanpitoarvo 31.12. 101 849 35 565 102 449 47 868 236 140 735 028 6 904 74 662 1 100 603 1 203 052
  Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet
  Konserni 2013 Aineet-tomat oikeudet Liike-
  arvo
  Konserni-liikearvo Yhteensä Maa- ja vesialueet Raken-nukset ja rakennel-mat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödyk-keet Ennakko-maksut ja kesken-eräiset hankinnat Yhteensä Kaikki yhteensä
  Hankintameno 1.1. 126 885 470 22 199 149 553 52 578 327 071 1 705 856 14 897 95 852 2 196 253 2 345 807
  Muuntoerot -1 0 0 -1 0 -8 -583 -4 0 -595 -596
  Yritysostot 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 21
  Lisäykset 1 966 67 4 093 6 126 1 279 3 634 5 273 1 028 147 563 158 777 164 903
  Yritysmyynnit -2 044 0 0 -2 044 0 0 -38 319 0 -1 028 -39 347 -41 391
  Vähennykset -37 -175 -4 093 -4 305 -5 262 -1 951 -8 963 -692 -63 192 -80 060 -84 365
  Siirrot erien välillä 7 319 0 0 7 319 700 9 310 51 170 865 -69 364 -7 319 0
  Hankintameno 31.12. 134 087 362 22 199 156 648 49 294 338 056 1 714 434 16 115 109 831 2 227 730 2 384 378
  Kertyneet poistot 1.1. -30 987 -365 -19 035 -50 387 0 -148 911 -887 542 -8 415 0 -1 044 868 -1 095 255
  Muuntoerot 1 0 0 1 0 4 181 3 0 188 189
  Yritysmyyntien kertyneet poistot 1 001 -0 0 1 001 0 0 27 661 0 0 27 661 28 662
  Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -931 100 -86 -917 0 1 037 7 952 97 0 9 086 8 169
  Tilikauden poisto -11 970 -30 -1 213 -13 213 0 -11 888 -89 992 -923 0 -102 803 -116 016
  Arvonalennukset 0 0 0 0 0 0 -4 572 0 0 -4 572 -4 572
  Kertyneet poistot 31.12. -42 887 -295 -20 335 -63 516 0 -159 757 -946 310 -9 238 0 -1 115 306 -1 178 822
  Kirjanpitoarvo 31.12. 91 200 67 1 864 93 132 49 294 178 298 768 124 6 877 109 831 1 112 425 1 205 557
  Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet
  Emoyhtiö 2014 Aineet-tomat oikeudet Liike-
  arvo
  Yhteensä Maa- ja vesialueet Raken-nukset ja rakennel-mat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödyk-keet Ennakko-maksut ja kesken-eräiset hankinnat Yhteensä Kaikki yhteensä
  Hankintameno 1.1. 125 913 198 126 111 48 699 331 468 1 495 670 13 018 105 260 1 994 114 2 120 225
  Lisäykset 523 0 523 0 0 152 0 109 527 109 679 110 202
  Vähennykset 0 0 0 -3 386 -3 083 -7 417 0 -752 -14 637 -14 637
  Siirrot erien välillä 21 739 0 21 739 1 959 71 398 46 896 849 -142 841 -21 739 0
  Hankintameno 31.12. 148 175 198 148 373 47 273 399 783 1 535 301 13 866 71 194 2 067 417 2 215 790
  Kertyneet poistot 1.1. -35 122 -155 -35 277 0 -158 245 -768 336 -7 403 0 -933 984 -969 261
  Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0 0 0 0 2 272 6 679 0 0 8 951 8 951
  Tilikauden poisto -13 606 -27 -13 633 0 -14 366 -79 237 -699 0 -94 302 -107 935
  Kertyneet poistot 31.12. -48 728 -182 -48 910 0 -170 340 -840 894 -8 102 0 -1 019 336 -1 068 246
  Kirjanpitoarvo 31.12. 99 447 16 99 463 47 273 229 443 694 407 5 764 71 194 1 048 081 1 147 544
  Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet
  Emoyhtiö 2013 Aineet-tomat oikeudet Liike-
  arvo
  Yhteensä Maa- ja vesialueet Raken-nukset ja rakennel-mat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödyk-keet Ennakko-maksut ja kesken-eräiset hankinnat Yhteensä Kaikki yhteensä
  Hankintameno 1.1. 119 219 131 119 350 51 998 320 478 1 454 751 12 275 85 701 1 925 204 2 044 554
  Lisäykset 487 67 554 1 279 3 630 1 364 0 142 160 148 433 148 987
  Vähennykset 0 0 0 -5 262 -1 951 -2 911 0 -63 192 -73 315 -73 315
  Siirrot erien välillä 6 207 0 6 207 685 9 310 42 465 742 -59 409 -6 207 -0
  Hankintameno 31.12. 125 913 198 126 111 48 699 331 468 1 495 670 13 018 105 260 1 994 114 2 120 225
  Kertyneet poistot 1.1. -23 856 -131 -23 986 0 -147 525 -688 951 -6 622 0 -843 098 -867 084
  Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0 0 0 0 1 037 2 355 0 0 3 391 3 391
  Tilikauden poisto -11 266 -25 -11 291 0 -11 757 -77 189 -781 0 -89 727 -101 018
  Arvonalennukset 0 0 0 0 0 -4 550 0 0 -4 550 -4 550
  Kertyneet poistot 31.12. -35 122 -155 -35 277 0 -158 245 -768 336 -7 403 0 -933 984 -969 261
  Kirjanpitoarvo 31.12. 90 791 43 90 834 48 699 173 223 727 334 5 614 105 260 1 060 131 1 150 964