• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Henkilöstöjohtaminen

  VR Groupin arvot ovat turvallisuus ja vastuullisuus, uudistuminen, yhdessä menestyminen, tavoitteellisuus sekä asiakas toiminnan lähtökohtana.

  Arvoja toteutetaan hyvällä henkilöstöjohtamisella. Vuoden 2014 aikana VR Group kiteytti johtamisen viitekehyksen ja arvot Menestyvän esimiestyön malliin, jossa tuloksellinen esimiestyö jaetaan kolmeen osa-alueeseen: toiminnan johtamiseen, ihmisten johtamiseen sekä kehittämiseen.

  Henkilöstöstrategia

  Henkilöstöstrategiaa arvioidaan liiketoimintojen strategiapäivitysten yhteydessä ja strategiaa tukevat toimenpiteet johdetaan liiketoimintojen tarpeista.

  Konsernille yhteisiä henkilöstöstrategian teemoja ovat:

  • esimiestyön kehittäminen ja muutosten tukeminen
  • tuottavuutta ja hyvinvointia tukevat toimet sekä
  • osaamisen ja toimintakulttuurin kehittäminen

  Henkilöstöjohtamisen tavoitteet vuodelle 2014

  • Yhtenäinen esimiestyön malli ja sitä tukevat valmennukset kaikille esimiehille
  • Työkyvyttömyyskustannusten alentamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvän Virtaa-hankkeen vieminen loppuun sekä kannattavien hyvinvointihankkeiden tunnistaminen
  • Työkykyohjelman päivitys ja jalkauttaminen
  • HR-palveluiden tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen muun muassa uuden HR-raportointipalvelun myötä
  • HR:n oman osaamisen, palvelutarjonnan ja viestinnän kehittäminen
  • Tehokkuuden ja tuottavuuden edellytysten varmistaminen
  • Osaamisen ja toimintakulttuurin kehittäminen

  Onnistumiset ja vastoinkäymiset henkilöstöasioissa

  + Henkilöstötutkimuksen tulosten mukaan vahvuuksia ovat työn kokeminen merkitykselliseksi, työturvallisuus, tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaiseksi koettu esimiestyö
  + Esimiestyön tulokset ovat parantuneet
  + Sitoutuneisuus työnantajaan on vahvistunut
  + Hyvinvointitoiminnan kehittäminen on tuottanut tuloksia

  - Henkilöstötutkimuksen tulosten mukaan henkilöstö ei koe osallistuvansa riittävässä määrin kehittämiseen
  - Johdon ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta ei koeta olevan riittävästi

  Henkilöstöjohtamista ja tuloksia parantavat muutokset

  • Henkilöstöasioita parantavat muutokset järjestelmissä tai rakenteissa
  • Menestyvän esimiestyön malli on otettu käyttöön. Henkilöstötutkimuksen yhteydessä yhtenä osana jokainen esimies laati esimieslupauksen vuodelle 2015
  • HR-yksikön palvelumallia on kehitetty. Myös roolit ja vastuut on määritelty
  • Esimiesten HR-tuki on keskitetty erilliseen HR-koordinaattoritiimiin
  • Uusi HR-raportointipalvelu on rakennettu ja käyttöönotto aloitettu

  Mahdollisuudet ja riskit henkilöstöasioissa

  Mahdollisuudet

  + Merkitykselliseksi koettu työ ja henkilöstön vahva sitoutuneisuus omaan työhönsä ylipäätään ovat keskeinen vahvuus ja voimavara VR:lle
  + Henkilöstön osaamisen laaja-alaisuus
  + Työnantajan maine ja positiivisesti kehittyvä julkisuuskuva
  + Tuloksekas työkyky- ja hyvinvointitoiminta
  + Toimiva yhteistoiminta henkilöstöjärjestöjen kanssa

  Riskit

  - Työkuormituksen hallinta henkilöstön ikääntyessä, erityisesti raskaissa työolosuhteissa ja vuorotöissä
  - Tulevaisuuden osaamisen varmistaminen