• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • 17 Oma pääoma (1 000 €)
  Konserni Emoyhtiö
  2014 2013 2014 2013
  Sidottu oma pääoma
  Osakepääoma 1.1. 370 013 370 013 370 013 370 013
  Osakepääoma 31.12. 370 013 370 013 370 013 370 013
  Vararahasto 1.1. 525 808 525 808 525 754 525 754
  Vararahasto 31.12. 525 808 525 808 525 754 525 754
  Sidottu oma pääoma yhteensä 895 822 895 822 895 767 895 767
  Vapaa oma pääoma
  Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 593 412 528 786 270 468 260 515
  Osingonjako -30 000 0 -30 000 0
  Edellisen vuoden virheen korjaus ja poistoeron netotus 0 -746 0 -746
  Muuntoerot 72 62 0 0
  Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 563 484 528 102 240 469 259 769
  Tilikauden voitto 67 576 65 310 26 482 10 699
  Vapaa oma pääoma yhteensä 631 060 593 412 266 950 270 468
  Oma pääoma yhteensä 1 526 882 1 489 234 1 162 717 1 166 235
  Laskelma jakokelpoisista varoista (1 000 €)
  Emoyhtiö
  2014 2013
  Voitto edellisiltä tilikausilta 240 469 259 769
  Tilikauden voitto 26 482 10 699
  Yhteensä 266 950 270 468
  18 Varaukset (1 000 €)
  Konserni Emoyhtiö
  2014 2013 2014 2013
  Pakolliset varaukset 7 943 8 540 1 305 1 037
  Pakolliset varaukset 7,9 M€ (8,5 M€) muodostuvat pitkäaikaisten rakentamisprojektien todennäköisistä takuukorjausten kuluista 0,9 M€ (0,6 M€), varauksista tappiollisista tilauksista/sopimuksista johtuen 5,7 M€ (6,9 M€), ympäristövarauksista 1,3 M€ (1,0 M€) sekä konsernin muutosten ja uudelleenorganisoinnin tulevista kuluista 0,0 M€ (0,0 M€).
  Emoyhtiön pakollinen varaus muodostuu ympäristövarauksesta 1,3 M€ (1,0 M€) sekä yhtiön rakenteiden muutosten ja uudelleenorganisoinnin tulevista kuluista 0,0 M€ (0,0 M€).
  Konserni Emoyhtiö
  2014 2013 2014 2013
  Vapaaehtoisten varausten ja poistoeron vaikutus taseeseen
  Vapaaehtoiset varaukset 0 0 0 0
  Poistoero 400 982 349 547 393 789 343 110
  Yhteensä 400 982 349 547 393 789 343 110
  Siirto omaan pääomaan 320 768 279 667
  Laskennallinen verovelka 80 196 69 909
  Vähemmistöosuus 17 -29
  Yhteensä 400 982 349 547
  Laskennalliset verovelat ja -saamiset
  Laskennalliset verosaamiset
  Jaksotuseroista 2 761 2 253 67 67
  Laskennalliset verovelat
  Tilinpäätössiirroista 80 291 70 037 0 0
  Vapaaehtoisten varausten ja poistoeron vaikutus tuloslaskelmaan
  Vapaaehtoisten varausten muutos 0 0 0 0
  Poistoeron muutos 51 435 60 304 50 679 60 582
  Yhteensä 51 435 60 304 50 679 60 582
  Tilikauden tulokseen vaikuttava muutos 41 101 48 265
  Laskennallisen verovelan muutos 10 287 12 061
  Vähemmistöosuuteen vaikuttava muutos 46 -21
  Yhteensä 51 433 60 304