17 Oma pääoma (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2014 2013 2014 2013
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1. 370 013 370 013 370 013 370 013
Osakepääoma 31.12. 370 013 370 013 370 013 370 013
Vararahasto 1.1. 525 808 525 808 525 754 525 754
Vararahasto 31.12. 525 808 525 808 525 754 525 754
Sidottu oma pääoma yhteensä 895 822 895 822 895 767 895 767
Vapaa oma pääoma
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 593 412 528 786 270 468 260 515
Osingonjako -30 000 0 -30 000 0
Edellisen vuoden virheen korjaus ja poistoeron netotus 0 -746 0 -746
Muuntoerot 72 62 0 0
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 563 484 528 102 240 469 259 769
Tilikauden voitto 67 576 65 310 26 482 10 699
Vapaa oma pääoma yhteensä 631 060 593 412 266 950 270 468
Oma pääoma yhteensä 1 526 882 1 489 234 1 162 717 1 166 235
Laskelma jakokelpoisista varoista (1 000 €)
Emoyhtiö
2014 2013
Voitto edellisiltä tilikausilta 240 469 259 769
Tilikauden voitto 26 482 10 699
Yhteensä 266 950 270 468
18 Varaukset (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2014 2013 2014 2013
Pakolliset varaukset 7 943 8 540 1 305 1 037
Pakolliset varaukset 7,9 M€ (8,5 M€) muodostuvat pitkäaikaisten rakentamisprojektien todennäköisistä takuukorjausten kuluista 0,9 M€ (0,6 M€), varauksista tappiollisista tilauksista/sopimuksista johtuen 5,7 M€ (6,9 M€), ympäristövarauksista 1,3 M€ (1,0 M€) sekä konsernin muutosten ja uudelleenorganisoinnin tulevista kuluista 0,0 M€ (0,0 M€).
Emoyhtiön pakollinen varaus muodostuu ympäristövarauksesta 1,3 M€ (1,0 M€) sekä yhtiön rakenteiden muutosten ja uudelleenorganisoinnin tulevista kuluista 0,0 M€ (0,0 M€).
Konserni Emoyhtiö
2014 2013 2014 2013
Vapaaehtoisten varausten ja poistoeron vaikutus taseeseen
Vapaaehtoiset varaukset 0 0 0 0
Poistoero 400 982 349 547 393 789 343 110
Yhteensä 400 982 349 547 393 789 343 110
Siirto omaan pääomaan 320 768 279 667
Laskennallinen verovelka 80 196 69 909
Vähemmistöosuus 17 -29
Yhteensä 400 982 349 547
Laskennalliset verovelat ja -saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Jaksotuseroista 2 761 2 253 67 67
Laskennalliset verovelat
Tilinpäätössiirroista 80 291 70 037 0 0
Vapaaehtoisten varausten ja poistoeron vaikutus tuloslaskelmaan
Vapaaehtoisten varausten muutos 0 0 0 0
Poistoeron muutos 51 435 60 304 50 679 60 582
Yhteensä 51 435 60 304 50 679 60 582
Tilikauden tulokseen vaikuttava muutos 41 101 48 265
Laskennallisen verovelan muutos 10 287 12 061
Vähemmistöosuuteen vaikuttava muutos 46 -21
Yhteensä 51 433 60 304