• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Arvio liiketoiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

  VR-konsernilla on meneillään historiansa mittavin kalustoinvestointiohjelma. Tämä vaatii liiketoiminnalta nykyistä parempaa kannattavuutta ja kassavirtaa. VR-konsernin kustannusrakenne on suurelta osin kiinteä, mikä vaikeuttaa nopeiden muutosten tekemistä.

  Heikko talouskehitys ja Venäjään liittyvät riskit ovat merkittäviä liiketoiminnalle vuonna 2015. Myös rakenteelliset muutokset Suomen teollisuudessa ja näiden vaikutukset tuotantovolyymeihin, sekä kilpailu Venäjän liikenteessä yhdysliikennesopimuksen mahdollisesti päättyessä, ovat merkittäviä epävarmuustekijöitä. Vastaavasti Suomen teollisuuden suunniteltujen investointien (sekä metsä- että kaivosteollisuus) viivästyminen tai jääminen toteutumatta vaikuttaa tulevaisuuden näkymiin.

  Logistiikassa yleinen markkinatilanne on ollut erittäin heikko joulukuusta 2014 lähtien ja sen ennustetaan jatkuvan ainakin alkuvuoden. Kuljetusten huomattava volyymilasku koskee selkeää enemmistöä VR Transpointin asiakkaista. Negatiivista kehitystä ennustetaan etenkin pelletti- ja pasuteliikenteissä koko vuodelle 2015. Tämä tulee johtamaan kustannusleikkauksiin ja mahdollisiin lomautuksiin.

  Lähiliikenteen kilpailun avautuminen muuttaa liiketoiminnan toimintamalleja ja asettaa vaatimuksia toiminnan tehostamiselle. Kilpailuun valmistautuminen on keskeinen osa matkustajaliikenteen strategiaa.

  Infran olennaisimmat riskit kohdistuvat kotimaassa radanrakentamisen ja kunnossapidon kilpailun lisääntymiseen sekä riippuvuuteen yhdestä suuresta asiakkaasta. Kiristynyt kilpailu näkyy urakoiden hinnoittelussa, ja paine kilpailukyvyn säilyttämiseksi on huomattava. Myös infrassa hävityt urakat ovat johtaneet toiminnan sopeuttamiseen.

  Turvallisuus on VR:n liiketoimintojen keskiössä. VR-konserni pyrkii minimoimaan onnettomuusriskejä yhteistyössä Liikenneviraston ja asiakasyritysten kanssa sekä luomaan aktiivisesti ennaltaehkäisevää turvallisuuskulttuuria. Junaliikenteessä ei ole tapahtunut suuria onnettomuuksia 1990-luvun lopun jälkeen.

  Eläkeiän nostamisen ja siihen liittyvät eläkeratkaisut ovat kesken, ja niillä voi olla merkittävä vaikutus VR Eläkesäätiön toimintaan ja talouteen.

  Rahoitusriskit ovat toistaiseksi rajoitettuja lukuun ottamatta VR Eläkesäätiön sijoitusomaisuuteen kohdistuvaa markkinariskiä. Tavanomaisia vahinkoriskejä vastaan on suojauduttu vakuutusturvalla.

  VR-konsernin riskienhallinnassa riskit jaetaan neljään kategoriaan: strategisiin, taloudellisiin, operatiivisiin ja vahinkoriskeihin. Nämä jaetaan vielä erikseen riskilajeihin. Merkittävien riskien toteutumisen estämiseksi on laadittu toimenpidesuunnitelma ja kullekin riskille nimetty vastuuhenkilö. Riskienhallinnan tilannekatsaus raportoidaan kahdesti vuodessa konsernin johtoryhmälle strategiaseurannan ja toiminnansuunnittelun yhteydessä sekä hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle kerran vuodessa.