• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • VR Group - taloudellinen raportointi

  Taloudellinen raportointi

  Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet.

  Talous

  Osakeyhtiölain mukaisesti hallitus huolehtii siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Toimitusjohtaja puolestaan huolehtii siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Konsernin johto vastaa siitä, että konsernin liiketoiminnassa noudatetaan soveltuvaa lainsäädäntöä sekä yhtiön hallituksen päätöksiä ja että konsernin riskienhallinta on järjestetty asianmukaisella tavalla.

  Taloudellista tilannetta raportoidaan sisäisellä ja ulkoisella raportoinnilla. Toimiva johto seuraa taloudellisten tavoitteiden toteutumista konsernin johtoryhmässä vähintään kuukausittain sekä konsernitasoisella että liiketoimintakohtaisella sisäisellä raportoinnilla. Raporteissa seurataan tulosta, investointien toteutumista, rahoitus¬tilannetta sekä henkilöstömääriä ja liikennemääriä. Konsernin taloudellinen tilanne raportoidaan hallitukselle kerran kuukaudessa.

  Ulkoisessa raportoinnissa laaditaan neljännesvuosittain julkistettava osavuosikatsaus ja vuosiraportti. Hallitus käsittelee kaikki osavuosi- ja vuosiraportit ennen niiden julkistamista.

  Konsernin taloudellisen raportoinnin oikeellisuudesta vastaa konsernin talousyksikkö. Taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan lakien ja muiden säädösten ohella yleisesti hyväksyttyjä kirjanpidon periaatteita ja muita yhtiötä koskevia määräyksiä. Tavoitteena on varmistaa, että konsernin taloudellinen raportointi tuottaa olennaisesti oikeat tiedot sekä sisäisiin että julkaistaviin raportteihin.

  VR-konsernissa on riippumaton sisäinen tarkastus, joka raportoi toimitusjohtajalle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastus noudattaa sisäisen tarkastuksen kansainvälisiä ammattistandardeja ja toimii yhteistyössä tilintarkastajien kanssa. Hallitus on vahvistanut sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja vuosittain vahvistetaan sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma. Sisäinen tarkastus valvoo, että konsernin sisäiset kontrollit ovat toimivat ja asianmukaisesti järjestetty. Sisäinen tarkastus raportoi havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle jokaisessa valiokunnan kokouksessa.