5 Poistot ja arvonalentumiset (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2014 2013 2014 2013
Suunnitelman mukaiset poistot
Aineettomat hyödykkeet 14 311 12 000 13 633 11 291
Rakennukset ja rakennelmat 14 559 11 888 14 366 11 757
Vetokalusto ja vaunusto 72 565 74 821 72 565 74 821
Muut koneet ja kalusto 14 757 15 172 6 672 2 368
Muut aineelliset hyödykkeet 770 923 699 781
Konserniliikearvon poisto 1 213 1 213 0 0
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä
Vetokalusto ja vaunusto 0 4 550 0 4550
Muut koneet ja kalusto 0 22 0 0
Yhteensä 118 175 120 589 107 935 105 568
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu konsernissa käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta lukuun ottamatta rakennuksia.
Suunnitelman mukaiset poistoajat ja -tavat ovat:
Aineettomat oikeudet 5 vuotta tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot 3-10 vuotta tasapoisto
Rakennukset 4 %-7 % menojäännöspoisto
Rakennelmat 20% menojäännöspoisto
Vetokalusto 30 vuotta tasapoisto
Sähköjunat 25 vuotta tasapoisto
Vaunusto 15-20 vuotta tasapoisto
Muut koneet ja kalusto 5-15 vuotta tasapoisto
Muut aineelliset hyödykkeet 5-30 vuotta tasapoisto
6 Liiketoiminnan muut kulut (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2014 2013 2014 2013
Ratamaksut ja rataverot 61 278 61 238 61 278 61 238
Vuokrat ja kiinteistökulut 78 362 77 187 61 028 60 081
Matkakulut ja muut henkilöstön kulut 41 683 37 421 26 310 20 327
Tele- ja tietohallintokulut 47 496 42 865 39 144 37 721
Muut liikennöintikulut 17 312 19 824 15 684 18 099
Hallinto- ja muut kulut 45 508 48 663 23 539 28 046
Yhteensä 291 639 287 198 226 984 225 512
Tilintarkastajien palkkiot (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2014 2013 2014 2013
Tilintarkastuspalkkiot 209 92 49 31
Veropalvelut 0 0 0 0
Muut palvelut 29 5 20 0
Yhteensä 238 97 69 31