• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • 5 Poistot ja arvonalentumiset (1 000 €)
  Konserni Emoyhtiö
  2014 2013 2014 2013
  Suunnitelman mukaiset poistot
  Aineettomat hyödykkeet 14 311 12 000 13 633 11 291
  Rakennukset ja rakennelmat 14 559 11 888 14 366 11 757
  Vetokalusto ja vaunusto 72 565 74 821 72 565 74 821
  Muut koneet ja kalusto 14 757 15 172 6 672 2 368
  Muut aineelliset hyödykkeet 770 923 699 781
  Konserniliikearvon poisto 1 213 1 213 0 0
  Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä
  Vetokalusto ja vaunusto 0 4 550 0 4550
  Muut koneet ja kalusto 0 22 0 0
  Yhteensä 118 175 120 589 107 935 105 568
  Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu konsernissa käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta lukuun ottamatta rakennuksia.
  Suunnitelman mukaiset poistoajat ja -tavat ovat:
  Aineettomat oikeudet 5 vuotta tasapoisto
  Muut pitkävaikutteiset menot 3-10 vuotta tasapoisto
  Rakennukset 4 %-7 % menojäännöspoisto
  Rakennelmat 20% menojäännöspoisto
  Vetokalusto 30 vuotta tasapoisto
  Sähköjunat 25 vuotta tasapoisto
  Vaunusto 15-20 vuotta tasapoisto
  Muut koneet ja kalusto 5-15 vuotta tasapoisto
  Muut aineelliset hyödykkeet 5-30 vuotta tasapoisto
  6 Liiketoiminnan muut kulut (1 000 €)
  Konserni Emoyhtiö
  2014 2013 2014 2013
  Ratamaksut ja rataverot 61 278 61 238 61 278 61 238
  Vuokrat ja kiinteistökulut 78 362 77 187 61 028 60 081
  Matkakulut ja muut henkilöstön kulut 41 683 37 421 26 310 20 327
  Tele- ja tietohallintokulut 47 496 42 865 39 144 37 721
  Muut liikennöintikulut 17 312 19 824 15 684 18 099
  Hallinto- ja muut kulut 45 508 48 663 23 539 28 046
  Yhteensä 291 639 287 198 226 984 225 512
  Tilintarkastajien palkkiot (1 000 €)
  Konserni Emoyhtiö
  2014 2013 2014 2013
  Tilintarkastuspalkkiot 209 92 49 31
  Veropalvelut 0 0 0 0
  Muut palvelut 29 5 20 0
  Yhteensä 238 97 69 31