EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA (€) 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto 65 511 820 60 243 893
Suunnitelman mukaiset poistot 107 935 380 105 568 163
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -17 184 346 -29 397 423
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 156 262 854 136 414 632
Vaihto-omaisuuden muutos -5 553 712 -337 652
Lyhytaikaisten saamisten muutos 13 692 182 -10 556 430
Lyhytaikaisten velkojen muutos 1 216 587 -28 139 005
Käyttöpääoman muutos 9 355 057 -39 033 087
Maksetut korot -5 300 066 -2 659 523
Saadut osingot 2 500 696 4 198 773
Saadut korot liiketoiminnasta 3 436 797 2 929 857
Maksetut välittömät verot -66 890 -81 681
Rahoituserien ja verojen rahavirta 570 537 4 387 425
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 166 188 448 101 768 970
Investointien rahavirta
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden investoinnit -110 201 737 -147 055 681
Käyttöomaisuuden myynnit 25 644 925 80 742 131
Myydyt tyäryhtiöt/liiketoimet 0 15 944 135
Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos -4 294 317 -21 011 298
Myönnetyt lainat 0 0
Lainasaamisten takaisinmaksut 773 572 10 397 504
Investointien rahavirta yhteensä -88 077 557 -60 983 210
Kassavirta ennen rahoitusta 78 110 891 40 785 760
Rahoituksen rahavirta
Maksetut osingot -30 000 000 0
Pitkäaikaisten saamisten muutos 193 785 5 166 272
Saadut konserniavustukset 5 998 100 4 106 000
Konsernitilille siirrettyjen varojen muutos 7 170 294 7 389 067
Rahoituksen rahavirta yhteensä -16 637 821 16 661 339
Rahavarojen muutos 61 473 071 57 447 099
Rahavarat 1.1. 259 172 680 201 725 581
Rahavarat 31.12. 320 645 751 259 172 680