• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • VR Group - Laajat ja monipuoliset sidosryhmät

  Laajat ja monipuoliset sidosryhmät

  VR Groupin toiminta kiinnostaa useita eri tahoja konsernin yhteiskunnallisesti tärkeän roolin vuoksi.

  Säännöllinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on tärkeää, jotta VR Group voi vastata eri sidosryhmien odotuksiin ja toisaalta parantaa omia toimintaedellytyksiään.

  VR Groupin sidosryhmät voi jakaa karkeasti kolmeen: julkiset tahot, liiketoimintaan liittyvät toimijat sekä konsernin toiminnasta kiinnostuneet järjestöt ja muut toimijat. Sidosryhmät ovat sekä kotimaisia että kansainvälisiä.

  Tarkkaa sääntelyä

  VR Groupin julkisia sidosryhmiä ovat valtio-omistaja, kansalliset ja kansainväliset päätöksentekijät, liikenne- ja viestintäministeriö sekä eri viranomaiset, joista keskeisiä konsernin toiminnan kannalta ovat Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

  Monilla VR Groupin toimintaympäristössä vaikuttavilla tahoilla on useita eri rooleja. Esimerkiksi Liikennevirasto on sekä viranomainen että infrarakentamista harjoittavan VR Trackin asiakas.

  Koko rautatiesektoria ja sitä kautta merkittävää osaa VR Groupin toiminnasta säännellään tarkasti sekä EU:ssa että kansallisesti. Sääntely on dynaamista ja muuttaa VR Groupin toimintaympäristöä jatkuvasti.

  Euroopan Unionin niin sanotun neljännen rautatiepaketin käsittely on ollut keskeisessä asemassa viime vuosina. EU:n ensimmäisen rautatiepaketin muutosdirektiivin täytäntöönpano aiheuttaa muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön laajentamalla rautatiemarkkinoita valvovan sääntelyelimen toimivaltaa, tarkentamalla rautatieyritysten palveluvelvoitetta ja uudistamalla ratamaksujärjestelmää.

  Tasapuolisesti asiakkaita kuunnellen

  VR Groupin liiketoimintaan liittyviä sidosryhmiä ovat asiakkaat, henkilöstö ja liiketoimintakumppanit, kuten alihankkijat. VR Groupilla on henkilöstöä, asiakkaita ja kumppaneita myös ulkomailla. Nopeasti suosiota saavuttanut VR:n asiakasohjelma Veturi antaa yhtiölle paitsi tärkeää tietoa myös kanavan keskustella ja kuunnella kuluttaja-asiakkaita sekä heidän toiveitaan junamatkustamisen kehittämisestä. Veturin kautta tavoitetaan aktiiviset, junamatkustamiseen sitoutuneet asiakkaat ja tarjotaan asiakkuusetuja.

  VR Group haluaa edistää palveluiden tasapuolista saatavuutta. Junien vammaispalveluita on kehitetty sekä kaluston että palvelun osalta. Tällä hetkellä lähes kaikilla rataosilla on esteettömiä junavuoroja. Lue lisää täältä.

  VR Transpoint työskentelee yhdessä asiakkaidensa kanssa tehokkaiden logistiikkaratkaisujen kehittämisessä. Yhteistyöhön kuuluu myös laajoja toimenpideohjelmia muun muassa turvallisuudesta ja koulutuksesta. Yhteisillä riskikartoituksilla parannetaan turvallisuutta asiakkaiden tuotantolaitoksissa. Turvallisuustoiminnan tarkoitus on jatkuvasti kehittämällä saavuttaa yhä parempi sekä turvallisempi toimintaympäristö ja toimintatavat.

  Vastuulliset alihankkijat

  VR Transpointin kotimaan maantieliikenteessä liikennöivät pääsääntöisesti alihankkijat eli sopimusliikennöitsijät. Pitkäaikaiset liikennöitsijäsopimukset sekä laaja liikennöitsijäverkosto takaavat toiminnan laadun ja jatkuvuuden. VR Transpoint käyttää aina tilaajavastuulain velvoitteet täyttäviä sopimuskumppaneita.

  VR Trackilla on lukuisia alihankkijoita ja materiaalitoimittajia. VR Track edellyttää toimittajiltaan ja käyttämiltään urakoitsijoilta liittymistä Luotettava kumppani -palveluun varmistaakseen, että nämä täyttävät tilaajavastuulain velvoitteet. Toimintaa ohjaavat turvallisuus- ja ympäristöohjelmat sitovat myös yhtiön materiaalintoimittajia ja alihankkijoita.

  Järjestöyhteistyötä

  VR Group osallistuu monen omassa toimintaympäristössään merkittävän järjestön toimintaan – tiiveintä yhteistyötä tehdään henkilöstöjärjestöjen kanssa. VR:n henkilöstöä on jäseninä Veturimiesten liitossa, Rautatievirkamiesliitossa, Akavassa, Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry:ssä ja Rautatiealan Teknisten liitossa.

  VR Group on muun muassa Elinkeinoelämän keskusliiton ja Palvelualojen työnantajat Paltan jäsen. Konserni kuuluu myös Finnish Business & Societyn vastuullisen yritystoiminnan verkostoon.
  VR Track Oy on Infra ry:n elinkeinopoliittinen jäsen. Se kuuluu myös muun muassa Sähkö- ja teleurakoitsijaliittoon, Suomen geoteknilliseen yhdistykseen, Maarakennusalan neuvottelukunta MANK:iin sekä Suunnittelutoimistojen liitto SKOL ry:een ja BuildingSMART Finlandin infran, kaupunkisuunnittelun ja koulutuksen toimialaryhmiin.

  Pohjolan Liikenne kuuluu Linja-autoliittoon ja VR Transpoint Suomen Kuljetus ja Logistiikka -yhdistykseen (SKAL ry). Avecra on Majoitus- ja Ravintolapalvelut MaRan jäsen.

  Kansainvälisessä roolissa

  Rautatiealan tärkeimmät kansainväliset järjestöt ovat Euroopan rautatie- ja infrastruktuuriyhtiöiden yhteisö CER, Kansainvälinen rautatieliitto UIC ja Kansainvälisen kuljetusoikeuden yhteistyöjärjestö CIT. CER hoitaa rautatiesektorin EU-edunvalvontaa. UIC taas toimii alan maailmanlaajuisena yhteistyöjärjestönä ja Euroopan tasolla tutkimuksen sekä teknisen kehitystyön yhteistyöfoorumina. Kansainvälisen kuljetusoikeuden yhteistyöjärjestössä CIT:ssä sovitaan COTIF-sopimuksen käytännön toimeenpanosta kansainvälisessä rautatieliikenteessä. COTIF on kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus.

  VR Group on tarkkailijajäsen OSJD:ssä, joka on Itä-Euroopan, IVY-maiden, Kiinan ja muutamien muiden Aasian maiden rautateiden yhteistyöjärjestö. Konserni on liitännäisjäsenenä IVY-maiden rautateiden neuvostossa, joka koordinoi rautatieliikennettä ja yhteistoimintaa Venäjän, muiden IVY-maiden sekä Baltian maiden välillä.

  Lisäksi VR Group on jäsenenä Trans-Siperian radan koordinaationeuvostossa, joka kehittää ja koordinoi rautatiekuljetuksia Siperian-radalla. VR Group toimii myös kansainvälisessä joukkoliikenneliitossa UITP:ssa, jonka tavoitteena on edistää joukkoliikenteen yhteistyötä, innovaatioita ja kestävää kehitystä.

   

   

  VR Groupin sidosryhmät

  Säännöllinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on tärkeää, jotta VR Group voi vastata eri sidosryhmien odotuksiin ja toisaalta parantaa omia toimintaedellytyksiään.