22 Riita-asiat
Konsernilla ei ole merkittäviä riita-asioita.
23 Konsernin tunnusluvut
2014 2013 2012 2011 2010
Toiminnan laajuus
Liikevaihto M€ 1 367 1 421 1 438 1 437 1 423
Tase M€ 1 877 1 809 1 774 1 748 1 722
Bruttoinvestoinnit M€ 120 157 122 163 159
- suhteessa liikevaihtoon % 8,8 11,0 8,5 11,3 11,2
Henkilöstö keskimäärin 9 689 10 234 11 080 11 391 11 909
Kannattavuus
Liikevoitto M€ 90,4 70,6 52,4 20,9 43,1
- suhteessa liikevaihtoon % 6,6 5,0 3,6 1,5 3,0
Tulos M€ 67,6 65,3 38,8 15,3 30,0
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 5,9 4,8 3,9 1,7 3,3
Oman pääoman tuotto (ROE) % 4,5 4,6 2,9 1,6 2,3
Vakavaraisuus
Omavaraisuusaste % 82,5 83,5 82,2 81,1 80,9
Maksuvalmius
Quick Ratio 2,2 2,0 1,7 1,3 1,3
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) = (Tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) * 100
Sijoitettu pääoma (kauden keskiarvo)
Oman pääoman tuotto (ROE) = (Tulos ennen satunnaisia eriä-tuloverot ja laskennallisen verovelan muutos)*100
Oma pääoma + vähemmistöosuus (kauden keskiarvo)
Omavaraisuusaste = (Oma pääoma + vähemmistöosuus) * 100
Taseen loppusumma - saadut lyhyt- ja pitkäaikaiset ennakot
Quick Ratio = Rahoitusomaisuus (pl. pitkäaikaiset saamiset) - osatuloutussaatavat
Lyhytaikaiset velat - saadut ennakot