• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Ympäristöjohtaminen

  VR Groupin arvot ympäristöjohtamisessa

  VR Groupin arvoista erityisesti turvallisuus ja vastuullisuus luovat perustan ympäristöasioiden johtamiselle. Ympäristöystävällisyys on osa kilpailukykyä ja vahvasti mukana konsernin strategiassa.

  Ympäristöstrategia ja -visio

  VR Group on turvallisin ja ympäristöystävällisin kumppani niin asiakkaille kuin yhteiskunnallekin. Konserni on edelläkävijä ja aktiivinen kehittäjä. VR Group toimii ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi, ja toimenpiteiden pääpaino on uusiutuvan energian käytössä. Ympäristöhaittojen vähentäminen ja ennaltaehkäiseminen ovat olennainen osa ympäristötoimintaa.

  Ympäristötoiminnan periaatteet

  VR Groupin yhtiöiden ja divisioonien ympäristösuunnitelmat perustuvat yhteisiin ympäristötoiminnan periaatteisiin ja noudattavat jatkuvan parantamisen periaatetta. VR Groupin ympäristötoiminnan periaatteiden ja ympäristölupausten toteuttaminen on osa konsernin johtamisjärjestelmää.

  Ympäristötavoitteet 2020

  • Energiatehokkuus paranee junaliikenteessä 20 prosenttia
  • Uusiutuvan energian osuus VR Groupin energiankulutuksesta on yli 60 prosenttia
  • Vaarallisten aineiden kuljetuksissa ja kemikaaleja käytettäessä ei satu merkittäviä maaperän pilaantumista aiheuttavia vuotoja
  • Vähintään 85 prosenttia asiakkaistamme on tyytyväisiä siisteyteen junissa ja asemilla
  • Kaatopaikalle joutuvan jätteen osuus jätteen kokonaismäärästä (pois lukien romutus) on alle 15 prosenttia
  • VR:n toimintaa ympäristöystävällisenä pitävien määrä kasvaa 2 prosenttiyksikköä

  Onnistumiset ja vastoinkäymiset ympäristöasioissa

  + Asiakkaat arvostavat VR Groupin ympäristöystävällisyyttä ja ympäristöviestintää
  + Junaliikenteessä uusiutuvan energian osuus on suuri
  + Vaarallisten aineiden kuljetukset ovat turvallisia
  + Kaatopaikalle joutuvan jätteen määrä on vähentynyt

  – Junaliikenteen matkustajakohtainen energiankulutus ei ole vähentynyt suunnitelmien mukaisesti
  – Yksittäisiä polttoainevuotoja vetureista

  Ympäristömahdollisuudet ja -riskit

  + Junaliikenne hillitsee ilmastonmuutosta
  + Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käyttö vähentävät päästöjä
  + Ympäristön huomiointi lisää asiakkaita ja vähentää kustannuksia

  – Junaliikenteessä on melu- ja tärinähaitoista johtuvia rajoituksia ja vaatimuksia
  – Onnettomuudet voivat aiheuttaa maaperän ja pohjaveden pilaantumista sekä muita ympäristövahinkoja
  – Liikennettä haittaavat sään ääri-ilmiöt saattavat yleistyä

  Ympäristötoimintaa ja tuloksia parantavat muutokset järjestelmissä tai rakenteissa raportointikaudella

  • Ympäristölupausten (2013–2020) kouluttaminen henkilöstölle
  • Päätoiminnoilla ISO 14001 -ympäristösertifikaatit
  • Vihreän ilmeen käyttöönoton laajentaminen
  • Sekajätteen lajittelun tehostuminen ja sen ohjautuminen enenevissä määrin kaatopaikan sijasta polttoon
  • Koneohjauksen käyttöönoton laajentuminen radan rakentamisessa
  • Energiatehokkaiden ja vähäpäästöisten kulkuneuvojen käyttöönotto Pohjolan Liikenteessä