EMOYHTIÖN TASE (€) Liite 31.12.2014 31.12.2013
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 12 99 462 671 90 833 664
Aineelliset hyödykkeet 12 1 048 081 398 1 060 130 586
Sijoitukset 13
Osuudet ja saamiset saman konsernin yrityksissä 59 633 431 60 296 438
Muut sijoitukset 33 973 076 29 678 759
Pysyvät vastaavat yhteensä 1 241 150 577 1 240 939 447
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 14 66 988 451 61 434 739
Pitkäaikaiset saamiset 15 276 427 507 815
Lyhytaikaiset saamiset 15 138 062 157 136 521 689
Rahoitusarvopaperit 16 282 138 765 243 806 938
Rahat ja pankkisaamiset 38 506 985 15 365 742
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 525 972 785 457 636 922
VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 767 123 363 1 698 576 370
VASTATTAVAA
Oma pääoma 17
Osakepääoma 370 013 438 370 013 438
Vararahasto 525 753 544 525 753 544
Edellisten tilikausien voitto 240 468 931 259 769 467
Tilikauden voitto 26 481 535 10 699 464
Oma pääoma yhteensä 1 162 717 449 1 166 235 914
Tilinpäätössiirtojen kertymä 18 393 788 973 343 109 749
Pakolliset varaukset 18 1 304 651 1 036 932
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 19 397 652 387 976
Lyhytaikainen vieras pääoma 19 208 914 639 187 805 799
Vieras pääoma yhteensä 209 312 290 188 193 775
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 767 123 363 1 698 576 370