1 Liikevaihto toimialoittain ja markkina-alueittain (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2014 2013 2014 2013
Toimialakohtainen jakauma
Matkustajaliikenne
Junaliikenne 443 330 458 918 443 431 459 059
Bussiliikenne 90 240 75 142 0 0
Catering- ja ravintolatoiminta 32 754 33 966 0 0
Logistiikka
Junaliikenne 334 227 331 636 334 933 332 842
Autoliikenne 101 112 110 298 64 561 69 719
Infra 313 965 340 326 0 0
Muut palvelut 51 600 70 868 19 225 19 244
Yhteensä 1 367 227 1 421 154 862 150 880 864
Maantieteellinen jakauma
Kotimaa 1 289 941 1 357 342 862 150 880 864
Muu Eurooppa 77 286 63 812 0 0
Yhteensä 1 367 227 1 421 154 862 150 880 864
Ratojen rakentamisen pitkäaikaiset projektit tuloutetaan valmistusasteen perusteella. Valmistusaste on laskettu toteutuneiden menojen ja kokonaiskustannusarvion perusteella. Osatuloutettu määrä on 256,7 M€ (282,9 M€).
2 Liiketoiminnan muut tuotot (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2014 2013 2014 2013
Vuokratuotot 18 161 17 660 24 985 25 105
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 23 941 19 038 23 216 28 844
Muut 17 936 12 067 31 754 27 877
Yhteensä 60 038 48 765 79 954 81 826
3 Materiaalit ja palvelut (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2014 2013 2014 2013
Aineet ja tarvikkeet (tavarat)
Ostot tilikauden aikana 217 990 245 895 128 762 133 118
Varaston muutos -2 762 -1 192 -5 554 338
Ulkopuolisilta ostetut palvelut 192 249 216 997 99 817 106 427
Yhteensä 407 477 461 700 223 025 239 883
4 Henkilöstön määrä ja henkilöstökulut
Konsernin palveluksessa oleva henkilökunta jakautui tilikaudella keskimäärin toimialoittain seuraavasti:
Konserni
2014 2013
Matkustajaliikenne 2 743 2 601
Logistiikka 1 637 1 670
Infra 1 857 1 990
Kunnossapito 1 262 1 306
Junaliikennöinti 1 413 1 673
Finrail Oy 432 446
Corenet Oy 0 160
Muut konsernipalvelut 345 388
Yhteensä 9 689 10 234
Henkilöstökulut (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2014 2013 2014 2013
Palkat ja palkkiot 445 107 460 870 279 424 290 037
Eläkekulut 73 620 78 910 46 093 50 418
Muut henkilösivukulut 31 692 31 548 17 844 18 432
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 550 418 571 328 343 360 358 888
Johdon palkat ja palkkiot (1 000€)
Konserni Emoyhtiö
2014 2013 2014 2013
Toimitusjohtajat 2 114 1 820 1 151 807
Hallitusten jäsenet 291 291 291 291
Hallintoneuvosto 50 79 50 79
Yhteensä 2 455 2 190 1 492 1 177
VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajalla on työnantajan maksama 9 604,50 euron henkilökohtainen lisäeläkevakuutus, joka sisältää henkivakuutuksen kuoleman varalta.