14 Vaihto-omaisuus (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2014 2013 2014 2013
Aineet ja tarvikkeet 97 003 94 589 66 988 61 435
Keskeneräiset tuotteet 264 108 0 0
Ennakkomaksut 513 556 0 0
Yhteensä 97 779 95 253 66 988 61 435
15 Saamiset (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2014 2013 2014 2013
Pitkäaikaiset saamiset
Pitkäaikaiset saamiset muilta
Pitkäaikaiset saamiset 209 465 209 441
Laskennallinen verosaaminen 2 761 2 253 67 67
Pitkäaikaiset saamiset muilta yhteensä 2 971 2 718 276 508
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 2 971 2 718 276 508
Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä
Myyntisaamiset 1 494 3 091
Lainasaamiset 828 939
Muut saamiset 41 301 26 465
Siirtosaamiset 467 217
Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä yhteensä 44 090 30 712
Saamiset osakkuusyrityksiltä
Myyntisaamiset 1 171 1 186 1 171 1 186
Saamiset muilta
Myyntisaamiset 111 742 103 561 41 763 47 228
Muut saamiset 1 408 1 164 22 114
Siirtosaamiset 88 921 99 279 51 016 57 281
Saamiset muilta yhteensä 202 071 204 003 92 801 104 624
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 203 242 205 189 138 062 136 522
Siirtosaamisten olennaisimmat erät
Konsernin siirtosaamisten merkittävimmät erät ovat myyntien ja kulujen jaksotuserät 45,2 M€ sekä osatuloutussaamiset 22,9 M€
16 Rahoitusarvopaperit (1 000 €)
Rahoitusomaisuusarvopaperit sisältävät pankkien sijoitus- ja talletustodistuksia, rahastoja, yritystodistuksia sekä yritysten ja valtion joukkovelkakirjalainoista alle vuoden sisällä erääntyvän osuuden.
Konserni Emoyhtiö
2014 2013 2014 2013
Jällenhankintahinta 282 425 243 925 282 425 243 925
Kirjanpitoarvo 282 139 243 807 282 139 243 807
Erotus 286 118 286 118