• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Hankintojen johtaminen

  VR Groupin arvot hankintojen johtamisessa

  VR Groupin arvoista vastuullisuus antaa pohjan johtamiselle ja tavoitteellisuus ohjaa tekemistä. Tavoitteellisuus näkyy pyrkimyksessä toimia tehokkaasti ja siten palvella sisäisiä asiakkaita.

  Hankintojen johtamisen strategia

  VR Groupin hankintojen johtamisen strategiana on järjestelmällisellä ja läpinäkyvällä toiminnalla löytää liiketoimintojen tarpeisiin kustannustehokkaita ratkaisuja luotettavilta kumppaneita.

  Hankintoihin liittyvät politiikat ja niiden toteuttaminen 

  Hankintoja ohjaavat konsernijohtoryhmän hyväksymä konsernitason hankintaohje, hankkeiden läpivientiä ja toimittajahallintaa koskevat toimintaohjeet sekä Hankinnan strategia. Kilpailuttamista säätelee rautatieliikenteen osalta Erityisalojen hankintalaki.

  Hankinnan tavoitteet, toimintaperiaatteet ja riskienhallinta on määritelty toiminnansuunnittelussa sekä toimintaohjeissa.

  Yhtiön liiketoimintaohjeet asettavat myös VR:n liikekumppaneiden toimintaa koskevia eettisiä ehtoja, joihin sitoutuminen on liikesuhteen aloittamisen ehto. Ehtojen noudattamista valvotaan säännöllisillä toimittajien itsearvioinneilla.

  Hankintojen johtamisen tulostavoitteet

  VR Groupin johtoryhmä asettaa vuosittain Hankinnalle pitkän ja lyhyen aikavälin strategian mukaiset säästötavoitteet. Strategiasta johdetaan Hankinnan toimintasuunnitelmat.

  Onnistumiset ja vastoinkäymiset hankinta-asioissa

  + Sähköveturihankinnan loppuunsaattaminen hyvin kilpailukykyisellä tuloksella
  + Tulostavoitteen mukaisen säästön saavuttaminen
  + 24 kappaletta Erityisalojen Hankintalain (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 349/2007) mukaista kilpailutusta, joista ei yhtään kannetta markkinaoikeuteen
  + Finrailin irtautumisen tukeminen toimittajasopimusten osalta

  - Dieselveturihankkeen valmistelun viivästyminen

  Mahdollisuudet ja riskit hankinnoissa

  + Vahva tase: lähivuosien poikkeuksellisen mittavien investointien rahoitus merkittävässä määrin liiketoiminnan kassavirralla
  + Toimintaprosessien tehostamismahdollisuudet
  + Globaalin taloustilanteen vaikutus tarjontaan ja hintoihin

  - Globaali taloustilanne saattaa ajaa heikoimmat toimittajat ahdinkoon
  - Kaukoidän rautatieliikenteen voimakas kasvu saattaa luoda puutetta keskeisistä rautatieliikenteen kulutusosista

  Hankinnan johtamista parantavat muutokset järjestelmissä tai rakenteissa raportointikaudella

  • Hankinnan hallintajärjestelmän ensimmäisen osan käyttöönotto
  • Avainasiakaspäälliköiden nimeäminen keskeisiin liiketoimintoihin ja osallistuminen liiketoiminnan johtoryhmätyöskentelyyn
  • Hankintavastaavien nimeäminen liiketoiminnassa selkeytti päätöksentekoa