• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Olennaiset tapahtumat tilikaudella

  VR-konserni jatkoi toimintojensa tehostamista saavuttaakseen kalustoinvestointiensa kannalta vaadittavat kannattavuus- ja kassavirtatavoitteensa kiristyvässä kilpailuympäristössä. Osana tehostamista lähiliikenne eriytettiin omaksi yksikökseen matkustajaliikenteessä ja aloitettiin yt-neuvottelut Turun varikon sulkemiseksi vuoden 2015 aikana.

  Rautatielogistiikka kasvatti tonnikilometrisuoritteissa markkinaosuuttaan 28,2 prosenttiin vuonna 2013 ja kasvu jatkui myös vuonna 2014, perustuen noin 1,5 prosentin kasvuun tonnikilometreissä. Osuus on Euroopan mittakaavassa huomattavan korkea.

  Rautatielogistiikan operatiivisen tehokkuuden myönteinen kehitys jatkui. Asiakasyhteistyön tuloksena saavutettu junien keskipainon kasvu mahdollisti junakilometrien määrän vähenemisen, vaikka samanaikaisesti kuljetussuorite tonnikilometreillä mitattuna kasvoi. Tämä positiivinen trendi on jatkunut vuodesta 2012 lähtien ja johtuu aiempaa täsmällisemmästä kuljetussuunnittelusta yhdessä työmenetelmien kehittämisen ja työntekoa tehostavien teknologioiden laajemman käyttöönoton kanssa. Sekä työ- että junaturvallisuudessa logistiikkadivisioona edistyi merkittävästi. Tapaturmataajuus laski tasolle 14,7 (28,9) miljoonaa työtuntia kohti ja myös vaihtotyöpoikkeamataajuus laski merkittävästi 51,2 (78,3).

  Matkustajaliikenteessä lähiliikenteestä muodostettiin oma yksikkönsä divisioonan sisälle. Eriyttämisellä on saavutettu toiminnan kehittymistä ja tehostumista samalla kun liiketoiminnan läpinäkyvyys on lisääntynyt. Eriyttämisen yhteydessä junaliikennöinnistä siirtyi lähiliikenteen organisaatioon 239 kuljettajaa. Lähiliikenteen merkittävin asiakas on HSL. Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy uusi merkittävästi lähiliikenteessä käytettävää kalustoa vuoden aikana.

  Kaukoliikenne uusi kalustoaan tuomalla uudet DuettoPlus-ravintolavaunut useille eri vuoroille. Vaunuja on tilattu yhteensä 26 kappaletta.

  Pohjolan Liikenne kasvoi voimakkaasti pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenteessä voittaen useita kilpailutuksia. Markkinatilanteen muutos näkyi erityisesti pikavuoroliikenteessä ja siihen reagoitiin toteuttamalla useita tarjouskampanjoita.
  Rautateiden kaukoliikenteen täsmällisyys parani vuonna 2014. Kaukoliikenteen täsmällisyys vuonna 2014 oli 87,8 prosenttia (84,7 %) ja lähiliikenteen 93,7 prosenttia (95,8 %). Logistiikan täsmällisyys oli 93,2 prosenttia (91,0 %). Täsmällisyyteen vaikuttivat kalustoviat ja turvalaiteviat sekä lähes läpi vuoden jatkuneet ratatyöt ja niistä johtuneet tilapäiset nopeusrajoitukset.

  Infran merkittävimmät projektit vuoden aikana olivat Lielahti–Kokemäki-allianssihanke, Kokkola-Riippa -rakennusurakka sekä Kehäradan päällysrakenneurakka. Kunnossapidon merkittävin urakka oli Uudenmaan alueen radan ja turvalaitteiden kunnossapitourakka joka edustaa lähes puolta kunnossapidon volyymistä. Liikenneviraston kanssa saatiin solmittua Radanpidon rekisteri- ja palvelusopimus vuosille 2015 - 2018. Ruotsin merkittävimpiä hankkeita vuoden aikana olivat Mitt-Ådelsbananin kunnossapitourakka sekä Mälarbananin rakentamisurakka.