KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1 000 €) 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto 90 378 70 595
Oikaisut liikevoittoon 1) 97 320 90 885
Käyttöpääoman muutos 12 588 -29 812
Saadut korot 2 929 2 959
Maksetut korot ja maksut muista rahoituskuluista -5 116 -3 121
Saadut osingot 15 240
Maksetut välittömät verot -2 726 -1 997
Liiketoiminnnan rahavirta yhteensä 195 387 129 748
Investointien rahavirta
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden investoinnit -125 884 -157 222
Käyttöomaisuuden myynnit 30 620 85 973
Myydyt tytäryhtiöt/liiketoiminnot 0 15 944
Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos -4 294 -21 011
Pitkäaikaisten saamisten muutos 256 5 059
Investointien rahavirta yhteensä -99 302 -71 257
Kassavirta ennen rahoitusta 96 085 58 492
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten velkojen muutos -303 0
Lyhytaikaisten velkojen muutos -88 -171
Maksetut osingot -30 000 0
Rahoituksen rahavirta yhteensä -30 392 -171
Rahavarojen muutos 65 693 58 321
Rahavarat 1.1. 265 303 206 982
Rahavarat 31.12. 330 996 265 303
1) Suunnitelman mukaiset poistot ja muut ei-rahamääräiset erät sekä erät, jotka esitetään muualla kassavirrassa.