• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • VR Group - vastuullisena yrityksenä

  VR Group vastuullisena yrityksenä

  VR Groupilla on merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Konserni kantaa vastuuta asiakkaistaan, taloudellisesta kannattavuudestaan sekä toimintansa vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan.

  VR Groupin vastuullisuus on tiivistetty viiteen teemaan. Vastuullisuus tarkoittaa turvallisuudesta, asiakkaista, henkilöstöstä ja ympäristöstä huolehtimista sekä toiminnan läpinäkyvyyttä.

  • Turvallisuus tarkoittaa henkilö-, työ-, liikenne- ja tietoturvallisuutta.
  • Asiakkaan kannalta olennaisia asioita ovat muun muassa palveluiden luotettavuus, saatavuus, hinnoittelu ja tasa-arvoisuus.
  • Henkilöstönäkökulmasta olennaisimpia asioita ovat hyvä työnantajuus sekä henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen ja osaamisen kehittäminen.
  • Ympäristövastuussa olennaisinta ovat energiatehokkuus ja toiminnan päästöt.
  • Toiminnan läpinäkyvyys pitää sisällään eettisen liiketoiminnan ja hankintaketjujen hallinnan.

  VR Group veronmaksajana

  VR-konserniin kuuluvat yhtiöt maksavat veronsa ja lakisääteiset maksunsa kunkin yhtiön kotimaan määräysten mukaisesti. Suomen lisäksi konserniin kuuluvia yhtiöitä on rekisteröity Ruotsissa, Venäjällä, Virossa ja Unkarissa. Konsernin liikevaihdosta suomalaisten yritysten osuus oli 94,3 prosenttia vuonna 2014.

  Valtiolle maksettiin osinkoa 30 miljoonaa euroa vuodelta 2013. Välittömiä veroja maksettiin 17,2 miljoonaa euroa. Ratavero ja -maksu olivat yhteensä 61,3 miljoonaa euroa. Summa sisältää Kerava–Lahti-rataosalta maksettavan investointiveron. Ajoneuvoveron määrä oli 0,4 miljoonaa euroa. Muita viranomaismaksuja, kuten Liikenteen turvallisuusviraston lupamaksuja maksettiin 0,7 miljoonaa euroa.

  Energiaveroja Suomeen maksettiin 13,5 miljoonaa euroa, josta polttonesteiden valmisteveroja 12,0 miljoonaa euroa ja sähkön valmisteveroa 1,5 miljoonaa euroa. Rautatieliikenteen kuluttama sähkö on vapautettu valmisteverosta.

  VR-Yhtymä omistaa runsaasti kiinteistöjä eri puolella Suomea. Kiinteistöveroja maksettiin eri kunnille yhteensä 2,0 miljoonaa euroa.

  Työnantajamaksut eli eläkemaksut ja muut henkilösivukulut olivat yhteensä 105,3 miljoonaa euroa vuonna 2014. Eläkeiän nostamisen ja siihen liittyvät eläkeratkaisut ovat kesken, ja niillä voi olla merkittävä vaikutus VR Eläkesäätiön toimintaan ja talouteen.

  Sidosryhmät yhteisellä vastuullisuusmatkalla

  Vuonna 2014 aloitettiin vastuullisuustyön olennaisimpien asioiden päivitys ja raportoinnin kehittäminen. Koska VR Groupin asiakaslupaus on ”Yhteisellä matkalla”, ulkoisilta sidosryhmiltä ja henkilöstöltä kysyttiin, mitkä asiat ovat tärkeitä vastuulliselle VR Groupille.

  Konsernilla on monia eri sidosryhmiä, ja siksi keskustelu toteutettiin avoimena verkkoaivoriihenä, joka salli osallistujien vapaan ideoinnin ja toisaalta myös muiden osallistujien aloitteiden arvioinnin. Kutsua keskusteluun jaettiin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja konsernin omissa kanavissa.

  Neljän viikon aikana keskusteluun osallistui yli 1 400 henkilöä, jotka tuottivat yli 1 600 ideaa ja aloitetta. Vastaajina oli kuluttaja- ja yritysasiakkaita, henkilöstöä, viranomaisia ja poliittisia päättäjiä sekä kansalaisjärjestöjen ja median edustajia. Valtaosa kommenteista koski matkustajaliikennettä.

  Olennaisuusmäärittelyä työpajoissa

  Olennaisten vastuullisuusteemojen määrittelyprosessin aikana järjestettiin työpajoja sekä asiantuntijoille että VR Groupin johtoryhmälle. Näissä työpajoissa muotoiltiin yrityksen oma näkemys vastuullisuudesta, joka on tärkeä osa olennaisuusanalyysiä.

  Johdon työpajassa määritettiin VR Groupin liiketoiminnan kannalta olennaiset asiat ja tunnistettiin sidosryhmien esille tuomien asioiden vaikutus liiketoimintaan. Olennaisuusmäärittelyn tuloksena syntyi vastuullisuuden olennaisimpien teemojen matriisi, jota tarkastellaan vuosittain.

  Seuraavassa vaiheessa olennaiset teemat vietiin käytännön tasolle valitsemalla avaintunnusluvut, joita konsernin tulee seurata. Samassa yhteydessä rajattiin myös raportoitavat GRI-indikaattorit.

  VR Group toimintaympäristö - katso suurempana