7 Konsernin merkittävimpien toimialojen liikevoitot (1 000 €)
Konserni
2014 2013
Matkustajaliikenne 32 821 33 159
Logistiikka 24 941 12 977
Infra 17 279 8 295
Konsernitoiminnot ja muut 15 336 16 161
Yhteensä 90 378 70 592
8 Rahoitustuotot ja -kulut (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2014 2013 2014 2013
Osinkotuotot
Saman konsernin yrityksiltä 0 0 2 181 3 967
Muilta 15 18 319 232
Osinkotuotot yhteensä 15 18 2 501 4 199
Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista
Saman konsernin yrityksiltä 0 0 93 436
Osakkusyrityksiltä 15 129 15 129
Muilta 594 316 594 316
Lyhytaikaiset muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 0 0 531 256
Osakkusyrityksiltä 11 -5 11 -5
Muilta 3 631 2 669 2 408 2 563
Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä 4 251 3 109 3 652 3 696
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille 0 0 -37 -300
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0 30 0 0
Muille -9 355 -3 036 -5 750 -2 474
Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä -9 355 -3 006 -5 787 -2 774
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -5 089 121 365 5 121
9 Satunnaiset erät (1 000 €)
Emoyhtiö
2014 2013
Saadut konserniavustukset 18 600 5 998
Annetut konserniavustukset -750 0
Yhteensä 17 850 5 998
10 Tilinpäätössiirrot (1 000 €)
Emoyhtiö
2014 2013
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus
Poistoeron muutos (lis. -, väh. +) -50 679 -60 582
Poistoero on konsernitilinpäätöksessä jaettu tilikauden tulokseen ja vapaaseen omaan pääomaan sekä laskennallisen verovelan muutokseen ja laskennalliseen verovelkaan.
11 Välittömät verot (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2014 2013 2014 2013
Tuloverot satunnaisista eristä 0 0 0 0
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -2 481 -1 626 -67 0
Tuloverot edellisiltä tilikausilta -4 981 49 -6 499 -82
Laskennalliset verot -9 702 -3 009 0 0
Yhteensä -17 164 -4 586 -6 566 -82