• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • 7 Konsernin merkittävimpien toimialojen liikevoitot (1 000 €)
  Konserni
  2014 2013
  Matkustajaliikenne 32 821 33 159
  Logistiikka 24 941 12 977
  Infra 17 279 8 295
  Konsernitoiminnot ja muut 15 336 16 161
  Yhteensä 90 378 70 592
  8 Rahoitustuotot ja -kulut (1 000 €)
  Konserni Emoyhtiö
  2014 2013 2014 2013
  Osinkotuotot
  Saman konsernin yrityksiltä 0 0 2 181 3 967
  Muilta 15 18 319 232
  Osinkotuotot yhteensä 15 18 2 501 4 199
  Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista
  Saman konsernin yrityksiltä 0 0 93 436
  Osakkusyrityksiltä 15 129 15 129
  Muilta 594 316 594 316
  Lyhytaikaiset muut korko- ja rahoitustuotot
  Saman konsernin yrityksiltä 0 0 531 256
  Osakkusyrityksiltä 11 -5 11 -5
  Muilta 3 631 2 669 2 408 2 563
  Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä 4 251 3 109 3 652 3 696
  Korkokulut ja muut rahoituskulut
  Saman konsernin yrityksille 0 0 -37 -300
  Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0 30 0 0
  Muille -9 355 -3 036 -5 750 -2 474
  Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä -9 355 -3 006 -5 787 -2 774
  Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -5 089 121 365 5 121
  9 Satunnaiset erät (1 000 €)
  Emoyhtiö
  2014 2013
  Saadut konserniavustukset 18 600 5 998
  Annetut konserniavustukset -750 0
  Yhteensä 17 850 5 998
  10 Tilinpäätössiirrot (1 000 €)
  Emoyhtiö
  2014 2013
  Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus
  Poistoeron muutos (lis. -, väh. +) -50 679 -60 582
  Poistoero on konsernitilinpäätöksessä jaettu tilikauden tulokseen ja vapaaseen omaan pääomaan sekä laskennallisen verovelan muutokseen ja laskennalliseen verovelkaan.
  11 Välittömät verot (1 000 €)
  Konserni Emoyhtiö
  2014 2013 2014 2013
  Tuloverot satunnaisista eristä 0 0 0 0
  Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -2 481 -1 626 -67 0
  Tuloverot edellisiltä tilikausilta -4 981 49 -6 499 -82
  Laskennalliset verot -9 702 -3 009 0 0
  Yhteensä -17 164 -4 586 -6 566 -82